Unwaith eto gyda chefnogaeth ITV Cymru a llu o noddwyr blaengar byddwn yn cydnabod pob agwedd ar fywydau menywod, o lwyddiannau personol i gyfraniadau rhagorol.

Mae Gwobrau Womenspire Chwarae Teg yn gyfle i ni dynnu sylw at fenywod sy’n goresgyn rhwystrau ac yn cefnogi menywod eraill i gyflawni a ffynnu, ac i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Bellach yn eu seithfed blwyddyn bydd y gwobrau, am y tro cyntaf erioed, yn dod yn ddigwyddiad hybrid – a gynhelir yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd, tra’n cael eu darlledu i filoedd ar yr un pryd trwy Facebook Live a Twitter ITV Cymru Wales.

Yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 29 Medi, mae’r digwyddiad yn addo noson epig o straeon ac adloniant ysbrydoledig.

Yr hyn sy’n wirioneddol ostyngedig yw nad oes gan lawer o’r menywod hyn unrhyw syniad pa mor anghygoel ydyn nhw ac mae’n gyfle gwych i ITV allu rhannu eu straeon.

Andrea Byrne
ITV Cymru Wales

Croeso i Womenspire 2022

Yn seremoni wobrwyo heb ei hail, bydd Womenspire 2022 yn dathlu llwyddiannau menywod ysbrydoledig o bob cefndir ac yn arddangos cyfraniad sefydliadau sy’n gwneud cydraddoldeb rhywedd yn realiti yng Nghymru.

Rydym yn falch iawn o allu rhoi sylw i’r rhai sy’n haeddu’r ganmoliaeth fwyaf. Yn ein Womesnpire ‘hybrid’ cyntaf bydd gennym bopeth y byddech yn ei ddisgwyl o’n seremoni wobrwyo, o fideos o’n teilyngwyr yn cael eu chwarae drwy gydol y digwyddiad, barddoniaeth a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer ein teilyngwyr, i berfformiad byw arbenning.

Mae’r gwobrau eleni, a gefnogir unwaith yn rhagor gan ITV Cymru Wales a llu o noddwyr blaengar, yn gyfle i ni dynnu sylw at y rhai sy’n goresgyn rhwystrau ac yn cefnogi menywod i gyflawni a ffynnu, ac i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Nodyn gan ein Prif Weithredwr

Mae’n bleser gen i i’ch croesawu i seithfed seremoni Gwobrau Womenspire Chwarae Teg, seremoni sy’n arddangos ac yn tynnu sylw at gyflawniadau anhygoel menywod o bob cwr o Gymru!

Rydym yn fyw yn adeliad arbenning y Pierhead ym Mae Caerdydd ac yn fyw yn ystafelloedd fyw, diolch i’n partneriaid yn y cyfryngau, ITV Cymru Wales, a’r llu o noddwyr sy’n ein cefnogi eleni, gan gynnwys ein prif noddwyr – Vauxhall Finance.

Gyda’n gilydd, trwy ein Womenspire hybrid cyntaf, byddwn yn dod â noson epig i chi o straeon ysbrydoledig ac adloniant ac yn ddathlu teilyngwyr Womenspire 2022 mewn steil!

Wrth i ni ddathlu ein 30ain blwyddyn yn Chwarae Teg mae ein gweledigaeth yn aros yr un fathe, sef Cymru decach lle gall pob menyw gyflawni a ffynnu, a phob dydd rydym yn gweithio er mwyn ysbrydoli, arwain a chyflawni cydraddoldeb rhywedd.

Rydym eisiau grymuso menywod i gyrraedd eu llawn botensial ac i fod yr un mor llwyddiannus, yr un mor weladwy a’r un mor ddylanwadol â dynion, ar draws pob sector o’r economi, o gymdeithas a bywyd cyhoeddus, waeth beth fo’u cefndir, eu statws cymdeithasol neu eu lleoliad.

Rydym wediparhau i gael effaith wirioneddol dros y flwyddyn ddiwethaf drwy ein rhaglenni, ein hymchwil, ein mentrau a’n digwyddiadau. Rydym wedi gweithio gyda channoedd o fenywod a busnesau drwy raglen Cenedl Hyblyg 2, ein gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg a phrosiectau cydweithredu.

Mae ein gwaith i gyd yn sicrhau ein bod yn gweithio tuag at ddyfodol lle bydd menywod, dynion a phobl anneuaidd yn cael canlyniadau cyfartal yn eu bywydau, ac mae hyn yn bwysicach nawr nag erioed. Mae Womenspire yn ddathliad gwirioneddol o lwyddiannau rhyfeddol yng Nghymru ac yn arddangos y rhai sydd fwyaf haeddiannol o ganmoliaeth.

Mae pawb sydd wedi’u henwebu a’u rhoi ar y rhestr fer fel teilyngwyr yn gyfrifol am newid bywydau er gwell. Gallwn ond canolbwyntio ar ran fach o’r hyn y mae’r unigolion anhygoel hyn yn ei wneud ac mae eu cryfderau a’u dewrder yn ddibendraw.

Byddwn yn gwobrwyo enillwyr heno, ond mae pob un o’r teilyngwyr wedi gwneud cyflawniad gwych, ac mi fyddan nhw’n ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol. Maen nhw’n esiamplau arbennig a fydd yn helpu i lunio’r dyfodol ac yn arwain y ffordd i eraill, o ganlyniad i’w gwaith caled a’u hymroddiad.

Yn ogystal â’n 10 categori ar gyfer menywod mae gennym hefyd wobr i fusnes neu sefydliad sy’n gweithio gyda ChwaraeTeg drwy ein gwasanaeth Cyflogwr ChwaraeTeg – gan gymryd camau i wella amrywiaeth a galluogi menywod i symud ymlaen a ffynnu yn y gweithle.

Pob lwc i chi gyd. Mwynhewch y noson, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a’i wneud yn ddathliad go iawn, a chofiwch – nid rhywbeth fyddai’n braf i’w gael yw cydraddoldeb rhywedd ond rhywbeth sy’n rhaid ei gael!

Cerys x

Trefn y digwyddiad

18:00

Derbyniad croeso a lluniaeth gyda cherddoriaeth gan DJ Trishna Jaikara

19:00

  • Perfformiad fideo: Evrah Rose
  • Cyflwyniad: Andrea Byrne ac Elin Pavil-Hinde
  • Croeso ein prif noddwr – Vauxhall Finance: Sian Prigg, Uwch Ymgynghorydd Dysgu a Thalent a Chadeirydd Rhwydwaith Ysbrydoliaeth Menywod
  • Croeso Chwarae Teg: Cerys Furlong, Prif Weithredwr
  • Gwobrau
  • Perfformiad gan y Theatr Wildcats o Bobl yn Gyntaf Powys!
  • Pencampwraig Womenspire 2022 – cyflwynir gan Sian Prigg o brif noddwr – Vauxhall Finance

Am y seithfed flwyddyn yn olynol, rydym wedi bod yn llawn edmygedd o’r menywod anhygoel sydd wedi cael eu henwebu ar gyfer ein Gwobrau Womenspire.

Cliciwch ar gategori i weld proffil pob un o’r teilyngwyr.
Cysylltydd Cymunedol

Noddir gan Mecap Cymru, cyflwynir gan Wayne Crocker.

Bydd y wobr hon yn cydnabod menyw sydd ag anabledd dysgu yn bod yn feiddgar ac yn angerddol am newid ei chymuned.

Dawn Gullis, Cardiff

Disglair, hyderus, ond hefyd sensitif a meddylgar i eraill; yn ei rôl gyda Phobl yn Gyntaf Caerdydd, mae gan Dawn ddawn o ddod o hyd i’r rhai fydd yn llwyddo i greu newid yn yr ystafell a’u rhoi yn y fan a’r lle yn y ffordd fwyaf deniadol. Mae hi’n arwain trwy gefnogi eraill a’u helpu i greu cysylltiadau, eu hannog, creu cysylltiadau newydd a dod â chyfleoedd newydd.

Sophie Hinksman, Saundersfoot, Pembrokeshire

Mae Sophie yn ymgyrchydd diflino sydd wedi bod yn weithgar iawn ym maes hunan-eiriolaeth a hawliau pobl ag anableddau dysgu – gan geisio mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau y maent yn eu hwynebu. Hi oedd Cadeirydd cyntaf Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, mae’n aelod gweithgar o Bobl yn Gyntaf Sir Benfro ac yn gyd-gadeirydd Grŵp Cynghori’r Gweinidogion ar Anabledd Dysgu. Mae Sophie yn gweithredu fel pont rhwng profiad bywyd pobl ag anableddau dysgu ac awtistiaeth a Llywodraeth Cymru ac academyddion ar draws ystod eang o sectorau.

Sarah Griffiths, Abergavenny, Monmouthshire

Yn garedig ac yn gwbl gefnogol, mae popeth y mae Sarah yn ei wneud yn ei bywyd yn anelu at wella bywydau pobl eraill – gan eirioli dros fenywod a dynion ag anableddau dysgu yn ddyddiol. Mae’n rhoi eraill yn gyntaf yn ei rôl hunan-eiriolaeth gyda Phobl yn Gyntaf Sir Fynwy ac mae wedi bod yn allweddol yn natblygiad Proffil Iechyd newydd Unwaith i Gymru – offeryn cyfathrebu ar gyfer pobl ag anableddau dysgu i’w cefnogi pan fyddant yn cael mynediad i ofal iechyd.

Frances Caroline Holmes, Llanfairfechan, Conwy

Ar ôl bod yn aelod gweithgar o Gyswllt Conwy am dros 10 mlynedd, ac yn Ymddiriedolwr i’r elusen am flwyddyn, daeth Fran yn Eiriolwr Prawf Iechyd i Gyswllt Conwy yn 2021 – gan hybu sgrinio iechyd i bobl ag anabledd dysgu, ar draws Gogledd Cymru drwy weithdai gwybodaeth. Mae brwdfrydedd ac ymroddiad Fran yn ysbrydoli ei chydweithwyr a’r rhai y mae’n cyfathrebu â nhw bob dydd.

Entrepreneur

Noddir gan Banc Datblygu Cymru, cyflwynir gan Beverley Downes

Mae llai o fenywod yn cychwyn busnes na dynion ac ar gyfartaledd tua £10,000 yw incwm menyw hunangyflogedig yng Nghymru. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi llwyddo yn erbyn y ffactorau ac wedi sefydlu busnesau llwyddiannus gyda photensial twf go iawn.

Maggie Ogunbanwo, Penygroes, Caernarfon

Mae’r athrylith coginio Maggie yn byw ei breuddwyd fel Prif Swyddog Gweithredol An African Twist to Your Everyday Dish® Maggie’s. Mae hi wedi dod â blas o Affrica i Benygroes trwy fwyd ac yn chwarae rhan allweddol yn y gymuned trwy gefnogi busnesau lleol eraill. Fel entrepreneur a mentor mae Maggie yn gweithio’n galed i ddyrchafu menywod eraill a’u helpu i lwyddo a chyflawni eu potensial. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu llyfrau coginio yn ogystal â “100 Things I Wish My Mother Had Told Me”!

Stacey Grant-Canham, Cardiff

Mae Stacey yn ddylunydd ffasiwn ffeministaidd cryf, yn grymuso ac yn dathlu menywod gyda’r dillad a’r gemwaith unigryw a phwerus y mae’n eu dylunio. Sefydlodd Black & Beech yn 2016, mae’n hyrwyddo ffasiwn gynaliadwy ac araf gyda’i busnes ac mae dyngarwch yn greiddiol iddi – yn cefnogi nifer o elusennau a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd am gydraddoldeb rhywiol, ffeministiaeth a materion cymdeithasol a gwleidyddol. Yn ddarllenydd angerddol ac yn hoff o lyfrau mae hi hefyd yn gwerthu llyfrau ffeministaidd croestoriadol ar-lein.

Katie Moss, Newport

Mae gan Katie galon fawr ac mae hi wir yn pryderu am ei chleientiaid, ac yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl, fel Rheolwr Gyfarwyddwr Otium Concierge. Dechreuodd Katie y busnes yn 2017 pan gollodd ei gwaith fel Bancwr Preifat. Mae hi’n arweinydd go iawn ac wedi dyblu ei throsiant flwyddyn ar ôl blwyddyn ers dechrau’r busnes. Bellach mae gan y busnes dîm o bump ac mae’n parhau i dyfu. Mae Katie yn gwneud hyn i gyd tra’n fam sengl i William sy’n ddwy, sefydlu clwb rhwydweithio, ac yn llysgennad gwirfoddol i Hosbis Plant Tŷ Hafan.

Katie Clements-McCreesh, Neath Port Talbot

Hyfforddwr ffitrwydd sy’n cynnig y gefnogaeth, yr hyblygrwydd a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar fenywod ar daith iechyd a ffitrwydd. Fel Cyfarwyddwr KCM Fitness, mae Katie yn entrepreneur dewr â chalon garedig sydd ag etheg waith gref – gan adeiladu ei busnes o ddim byd i le mae’n ffynnu. Gan ddarparu hyfforddiant ar-lein i fenywod, gyda mynediad i’r gampfa, mae Katie bob amser yn mynd y tu hwnt i’r gofyn ac mae lles menywod yn ganolog i’w nodau busnes.

Hyrwyddwr Cydraddoldeb Rhywedd

Noddir gan Academi Wales, cyflwynir gan Alexandra Walters

Bydd ein gwobr Hyrwyddwr Cydraddoldeb Rhywedd yn cydnabod unigolyn, o unrhyw rywedd, sydd wedi cymryd agwedd ragweithiol er mwyn cau’r rhaniad rhywedd yn eu gweithle. Bydd y person hwn yn fodel rôl go iawn sy’n deall pam mae amrywiaeth rhywedd o fudd i’r holl weithwyr, ac nid menywod yn unig. Byddant wedi rhedeg menter neu ymgyrch lwyddiannus er mwyn mynd i’r afael yn uniongyrchol ag anghydbwysedd rhywedd, gan arwain at effaith gadarnhaol a gwelliannau i weithwyr unigol a’u sefydliad cyfan.

Gemma Jones, Llanyrafon

Fel pennaeth gwybodaeth busnes yn IPO, mae Gemma yn dod â’i hegwyddorion a’i gwerthoedd i’w rôl, trwy greu mannau diogel lle gellir cael sgyrsiau agored a gonest am bob agwedd ar gydraddoldeb. Gemma yw cadeirydd Rhwydwaith y Menywod o fewn ei gweithle ac mae’n gweithio’n galed i sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed a’i gynrychioli.

Emily Griffiths, Llansteffan

Roedd Emily yn dioddef o boen a salwch am flynyddoedd lawer ac roedd yn cael trafferth cael ei chymryd o ddifrif gan feddygon teulu a meddygon ymgynghorol. Cafodd Emily ddiagnosis o endometriosis o’r diwedd yn 21 oed, cyflwr sy’n dominyddu ei bywyd ac sy’n golygu na all weithio. Mae Emily bellach yn ymgyrchu am fwy o ymwybyddiaeth o’r cyflwr, cydraddoldeb mewn gofal iechyd a lleoliadau eraill ac mae’n gweithio’n galed i sicrhau bod mwy o gyfleoedd a chymorth ar gael mewn ardaloedd gwledig fel ei un hi.

Sarah-Jayne Bray, Neath Port Talbot

Sarah-Jayne yw cadeirydd rhwydwaith Cydraddoldeb Rhywiol Heddlu De Cymru ac mae’n arddel angerdd a phenderfyniad i greu newid cadarnhaol, er mwyn sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth ar flaen y gad yn ei sefydliad. Mae hi wedi arwain ar lawer o brosiectau gwerthfawr ac wedi cyflawni newid anhygoel i’w sefydliad a’r timau o’i fewn yn ogystal â’r rhwydweithiau heddlu ehangach.

Lara Baldwin, Bargoed

Mae Lara yn rheolwr AD rhagweithiol a phenderfynol, yn awyddus i fod yn sbardun i greu gweithlu cadarnhaol, cymhellol, cynhyrchiol ac amrywiol. Gan gydnabod bylchau a materion o fewn ei sefydliad o ran amrywiaeth a thynnu sylw at y ffaith bod y diwydiant yn cael ei ddominyddu gan ddynion, mae Lara’n gweithio’n galed i feithrin cysylltiadau ac annog cyfranogiad a chefnogaeth ym mhob agwedd ar ei gwaith gwerthfawr a’i chenhadaeth.

Pencampwraig Gymunedol

Noddir gan Tiny Rebel cyflwynir gan Hannah Williams

Mae yna lawer o enghreifftiau o fenywod sydd wedi cyfrannu’r sylweddol at ein cymunedau – yn enwedig ar adegau o argyfwng neu her. Arwres dawel sydd heb dderbyn y clod haeddianol fydd hon – rhywun sy’n osgoi sylw ond y mae ei chymuned yn cydnabod ei chyfraniad ac yn ei hystyried fel model rôl ar gyfer menywod a merched eraill ledled Cymru.

Dee Llywellyn, Neath

Yn fenyw anabl, sy’n rhan o’r gymuned LHDTC+ gyda phlentyn trawsryweddol, sylweddolodd Dee yn gyflym fod diffyg cefnogaeth ac adnoddau i rieni fel hi a’r gwahaniaethu y mae ieuenctid yn arbennig yn ei wynebu. Cymerodd Dee arni ei hun i fynd i’r afael â hyn, ac mae wedi creu cymunedau a rhwydweithiau cefnogol, cyfleoedd hyfforddi, digwyddiadau cynhwysol a llawer o adnoddau hynod werthfawr i bobl fel hi.

Debbie Anne Turnbull, Llandudno

Dim ond 3 wythnos ar ôl i fab Debbie foddi’n drasig, roedd Debbie yn rhoi cymorth ac addysg i bobl ifanc am atal boddi yn ysgol ei meibion yn ogystal â hyfforddi’r athrawon ar sut i drin colled. A hithau bellach wedi addysgu dros 510,000 o bobl ifanc a chyflwyno hyfforddiant i fusnesau a sefydliadau ledled y wlad, mae Debbie wir yn cefnogi ei chymuned drwy roi’r mewnwelediad a’r wybodaeth werthfawr sydd ganddi iddynt.

Zarah Kaleem, Newport

Fel menyw ifanc o gefndir ethnig lleiafrifol sydd ag anabledd dysgu, sylweddolodd Zarah fod yna lawer o wahaniaethu a barnu pobl fel hi ac o fewn ei chymuned. Felly, cymerodd Zarah arni ei hun i gyflwyno cyrsiau hyfforddi ac ymwybyddiaeth o fewn ysgolion a busnesau ac mae wedi dod yn bell iawn gyda’i hyder a’i chyflawniadau personol ei hun hefyd, gan weithredu fel model rôl i eraill tebyg iddi.

Angharad Roche and Claire Wright, Cardiff

Sefydlodd y ffrindiau Angharad a Claire, Camper Gurlz ym mis Ebrill 2021 – gan drefnu digwyddiadau ar gyfer menywod lesbiaidd a deurywiol i leddfu’r unigedd a’r unigrwydd yr oedd llawer o fenywod yn ei deimlo yn ystod y pandemig. Bellach yn gymuned fawr fywiog a chefnogol o 1,500 ar Facebook, mae’r grŵp wedi’i seilio ar gynwysoldeb a mwynhau. Maent wedi creu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau o wersylla i benwythnosau tai bync, arfordira, crochenwaith, beicio cwad, saethu colomennod clai, bowlio a phrydau allan ac wedi datblygu Escape Events fel rhan o’r gymuned.

Gwobr Arweinydd

Noddir gan Business in Focus, cyflwynir gan Phil Jones

Mae’r wobr hon yn dathlu menywod sydd wedi torri cwys newydd ac sy’n arwain trwy esiampl. Bydd yr enillydd yn fenyw sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ei rhinwedd ei hun ac sydd wedi defnyddio’r cyfleoedd a gynigir gan y swydd sydd ganddi i gefnogi a mentora menywod eraill ar eu llwybrau gyrfa.

Tracy Jones, Denbigh

Yn seren y Westend, sefydlodd Tracy Denbigh Workshop i ddefnyddio theatr a chelfyddydau i ddatblygu’r unigolyn, eu rhyngweithio a’u cyfraniad i’r gymuned a galluogi unigolion i gyflawni eu potensial. Mae Tracy yn annog yn ogystal ag addysgu ac mae’n godwr arian diflino y mae ei hymdrechion yn arwain at gyfleoedd ar gyfer cynhwysiant a fyddai fel arall yn cael eu gwadu i lawer yn y gymuned oherwydd cyfyngiadau ariannol. Mae’n dod ag agwedd gadarnhaol at bopeth y mae’n ei wneud ac yn gwneud i eraill gredu ynddynt eu hunain a chyflawni eu huchelgeisiau boed hynny mewn cyflogaeth, theatr neu mewn bywyd.

Sian Morgan, Carmarthen

Mae Siân Morgan yn gyfrifol am drawsnewid bywydau, mewn cymunedau ledled Cymru, ac yn y sefydliad y mae’n ei arwain, fel Prif Weithredwr Hafan Cymru. Gydag angerdd dros bobl ac yn credu yn yr hyn y gallant ei gyflawni mae hi wedi trawsnewid sefydliad a oedd yn ei chael hi’n anodd, pan ymunodd yn 2016, i’r sefydliad bywiog a gwydn sydd gan Hafan Cymru heddiw. Gan sefydlu diwylliant o dryloywder a didwylledd lle mae barn staff yn cyfrif, mae’n galluogi’r gwasanaeth a’r amddiffyniadau gorau i’r cleientiaid y maent yn eu gwasanaethu.

Louise Phillips, Swansea

Mae Louise yn falch o fod yn Gymraes sydd wedi codi trwy rengoedd Virgin Atlantic trwy ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, ac arweinyddiaeth i staff, i fod yn Is-lywydd – Canolfannau Cwsmeriaid. Yn ddilys ac yn llawn cymhelliant, profwyd ei bod yn cael y gorau o bobl a thimau ar raddfa fawr trwy sicrhau eu bod yn sylweddoli bod eu cyfraniad yn arbennig. Fel model rôl a mentor mae hi’n grymuso eraill i wireddu eu potensial.

Marion Davies, Cardiff

Yn beiriannydd cemegol gyda gyrfa helaeth, mae Marion bellach yn Gyfarwyddwr Gwaith yn ConvaTec yn Rhymni – yn creu rhaglen o ddatblygiad a chyfleoedd i’r 110 o staff y mae’n eu harwain. Fel person pobl go iawn, mae Marion wedi meithrin diwylliant o fod yn agored, gan wneud ei hun yn hygyrch i’r holl staff a gyrru gwelliannau ymlaen, sydd yn ei dro yn gweld y busnes yn ffynnu ac yn sicrhau buddsoddiad.

Dysgwr

Noddir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru, cyflwynir gan Michelle Matheron

Mae dysgu gydol oes o fudd enfawr i bawb. Mae ganddo’r grym i newid bywydau. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi ailddechrau dysgu a/neu wedi ailafael yn eu haddysg ac wedi gwneud yn fawr o’r cyfle.

Rehnaz Khan, Cardiff

Mae Rehnaz yn fenyw ddall o dreftadaeth Pacistanaidd, yn chwalu stereoteipiau ac yn newid canfyddiadau o bwy all gynrychioli’r diwydiant ffitrwydd, ar ôl cymhwyso fel Hyfforddwr Personol Lefel 3 eleni. Mae hi eisoes yn gweithio’n galed ac yn lledaenu ei hangerdd a’i hanogaeth trwy redeg dosbarthiadau sbin a chryfder y mae hi eisiau gwneud yn siŵr sy’n hygyrch i fenywod o bob cefndir trwy arwain trwy esiampl.

Julie Edwards, Haverfordwest

Mae Julie yn berson aml-sgil sy’n credu bod gan bawb rywbeth i’w gyfrannu ac nad yw byth yn rhy hwyr i ddysgu. Ar ôl treulio 20 mlynedd yn gweithio mewn gweinyddiaeth, cwblhaodd Raglen Datblygu Gyrfa Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg yn 63 oed. Ers hynny mae hi wedi cael dyrchafiad diolch i’w dawn i adnabod setiau sgiliau eraill a ffurfio tîm effeithiol. Mae Julie wedi chwyldroi ei chydbwysedd bywyd a gwaith, sy’n cynnwys gofalu am rieni ac wyrion.

Celsey Janes, Swansea

Mae angerdd Celsey am ei gwaith a’i dysgu yn disgleirio! Dychwelodd i ddysgu ar ôl gweithio ar y rheng flaen i gangen lanhau Grŵp Thrive Cymru yn ystod y pandemig. Pan gynigiwyd rôl arweinydd tîm iddi, ymunodd Celsey â Rhaglen Datblygu Gyrfa Cenedl Hyblyg 2 ac nid yw wedi difaru. Er gwaethaf diffyg hyder, mae ei phenderfyniad a’i hymrwymiad i ddysgu bellach yn ei gweld, yn 23 oed, yn arwain tîm o 24, yn parhau i ddysgu, ac yn cefnogi eraill i wneud yr un peth.

Claire Laudan, Caernarfon

Yn berson cytbwys iawn gyda sylw acíwt i fanylion, roedd ei mam bob amser yn dweud wrth Claire y byddai’n gwneud cyfreithiwr gwych. Fodd bynnag, gadawodd yr ysgol yn 16 oed a dim ond ar ôl iddi gael ei hysbrydoli gan siaradwr benywaidd mewn digwyddiad Chwarae Teg y dychwelodd i ddysgu. Gyda theulu ifanc o dri bachgen, ac er gwaethaf pobl yn dweud wrthi y byddai dod yn gyfreithiwr yn rhy anodd o ystyried ble roedd hi’n byw, mae ei gwaith caled a’i phenderfyniad yn golygu ei bod hi bellach yn byw ei breuddwyd.

Seren Ddisglair

Noddir gan Target Group, cyflwynir gan Michelle Garrard

Rydyn ni am ddathlu’r menywod ifanc mewn gwahanol swyddi a sectorau sy’n dangos addewid at y dyfodol. Bydd enillydd y wobr hon yn fenyw sydd wedi ymuno â’r gweithle yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, sydd eisoes wedi cael llwyddiant ac sydd wedi dangos gwir botensial.

Nicole Hughes, Dyserth, Denbighshire

Gan weithio fel swyddog ymchwil a gwerthuso i Gymorth i Fenywod Cymru, bu’n rhaid i Nicole oresgyn llawer o rwystrau i gyrraedd lle y mae heddiw. Mae hi bob amser yn helpu eraill sy’n ymuno â’r diwydiant ac sy’n chwilio am gyngor, ac mae ei hymchwil a’i chefnogaeth i eraill wedi cael effaith enfawr.

Emily Nicole Roberts, Swansea

Fel menyw â pharlys yr ymennydd, roedd Emily yn aml yn ei chael hi’n anodd fel plentyn i wybod sut i wisgo, cael cawod, codi o’r gwely a chyflawni tasgau dyddiol eraill. Nid oedd Emily eisiau i bobl ifanc eraill ag anableddau wynebu’r un brwydrau ac felly penderfynodd greu fideos Youtube i ysbrydoli, addysgu a chefnogi eraill, yn ogystal â theulu a ffrindiau, ar sut i fyw bywyd fel person ag anabledd. Mae Emily hefyd yn gwneud llawer o waith elusennol, yn ysgrifennu blogiau, yn gweithio gyda Whizzkids ac yn llysgennad ar gyfer Cerebral.

Casey Hopkins, Swansea

Ar ôl bod eisiau astudio ieithoedd yn y brifysgol ond methu â gwneud hynny, dewisodd Casey Gyfrifiadureg. Gan ei bod yn un o ddim ond 7 merch allan o ddosbarth o 120, gweithiodd Casey yn galed i brofi bod hwn yn llwybr gyrfa sydd ar gael i fenywod. Mae hi bellach yn addysgu ac yn annog llawer o fenywod i mewn i’r diwydiant, ar ôl ysbrydoli llawer i’w ystyried fel opsiwn a rhagori.

Lora Payne, Barry

Gadawodd Lora yr ysgol yn 16 oed gydag ychydig iawn o gymwysterau TGAU, ffodd o berthynas gamdriniol, daeth yn fam sengl yn 18 oed a chollodd ei gwaith. Trodd Lora y rhwystrau cychwynnol a’r sefyllfaoedd anodd hyn yn rhywbeth cadarnhaol, gan fynd yn ôl i’r brifysgol, gweithio’n ddiflino ac o’r diwedd sefydlu ei busnes ei hun i roi’r hyblygrwydd yr oedd ei angen arni a chynnig y cyfleoedd a’r arferion gwaith i eraill nad chafodd Lora ei hun erioed.

Menyw Mewn Iechyd a Gofal

Noddir gan HEIW, cyflwynir gan Alex Howells

Mae’r wobr hon yn adlewyrchu’r effaith anghymesur y mae pandemig Covid-19 wedi’i gael ar fenywod – gan gynnwys bod menywod ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn weithwyr allweddol. Mae’r wobr hon ar gyfer menyw sydd wedi gosod esiampl wych o fewn unrhyw agwedd ar iechyd neu ofal, o staff meddygol a chymorth i rolau hyfforddi ac addysgol.

Sayma Ahmed, Cardiff

Yn gadarn, yn gryf ei hewyllys ac yn gweithio’n galed, mae Sayma yn un o sylfaenwyr Meddygon Mwslimaidd Cymru sydd wedi bod yn mynd i’r afael â mythau ffug ynghylch brechlynnau yn ystod pandemig Covid-19. Mae ganddi ddealltwriaeth ddwys o’r pryderon a’r amheuon gwirioneddol a all fod gan grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn ogystal â llawer sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig. Mae’n defnyddio’r wybodaeth hon a’i safle fel gweithiwr proffesiynol y gellir ymddiried ynddo i chwalu rhwystrau diwylliannol a darparu cefnogaeth i’r rhai sy’n aml â’r angen mwyaf.

Kelly Clewett, Prestatyn

Penderfynodd Kelly ddilyn gyrfa mewn nyrsio ar ôl treulio amser yn yr ysbyty ei hun, a dod i sylweddoli ei bod am fod yn rhan o broffesiwn lle gallai effeithio’n uniongyrchol ar fywydau pobl mewn ffordd gadarnhaol. Yn arweinydd ymroddedig a thosturiol, mae Kelly bellach yn rheoli tîm o 29 o nyrsys ardal, gweithwyr cymorth gofal iechyd a staff gweinyddol sy’n darparu gofal nyrsio yng nghartrefi cleifion. Hi hefyd yw Arweinydd y Tîm Adnoddau Cymunedol, gan gefnogi nyrsys ardal a gwasanaethau cymdeithasol i weithio’n agosach gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaethau yn y gymuned.

Dawn Garwood, Barry

Hyfforddodd Dawn i ddod yn ddietegydd iechyd meddwl yn 40 oed, ar ôl gweithio fel nyrs ddeintyddol ers oedd yn 16 oed. Mae Dawn yn unigolyn eofn, trugarog ac angerddol nad yw’n ofni herio’r norm, brwydro drosoch a sefyll wrth eich ymyl. Cred Dawn mai ei huwch-bŵer yw empathi ac yn amlwg yn cysylltu â’i chleifion, gan wneud gwaith anhygoel. Mae hi hefyd yn cefnogi ei chydweithwyr a myfyrwyr newydd sy’n dod drwodd trwy weithio fel mentor a bob amser yn annog eraill.

Carol Davies, Torfaen

Mae Carol yn nyrs canser yr ysgyfaint ymroddedig sy’n awyddus i roi llais i gleifion a’u teuluoedd, ynghyd â’r gofal gorau posibl. Wedi’i disgrifio fel rhywun sy’n mynd â thristwch ac yn rhoi gobaith, mae’n gweld y gorau ym mhob un a’r hyn y gallant gyflawni, boed yn aelod o staff neu’n rhywun sydd angen gofal. Drwy annerch ac arwain ar bwyllgorau mae hi’n siarad ar ran cleifion canser yr ysgyfaint i sicrhau eu bod nhw, a’u teuluoedd, yn cael y driniaeth a’r cymorth gorau posibl.

Menyw Mewn Chwaraeon

Noddir gan Sport Wales, cyflwynir gan Cerys Bowen

Mae’r wobr hon yn cydnabod y cyfraniad mae menywod yn ei wneud i chwaraeon yng Nghymru. Gall fod yn athletwraig, yn hyfforddwraig neu unrhyw rôl arall lle maen nhw wedi codi sylw neu gynyddu effaith campau’r menywod yng Nghymru.

Vera Ngosi-Sambrook, Cardiff

Cafodd Vera ei hannog i feicio pan ymunodd â gweithle newydd yn 2017 ac nid yw wedi difaru. Gyda’r pandemig yn golygu nad oedd beicio grŵp yn cael ei ganiatáu, dechreuodd gynllunio ei llwybrau ei hun, dechreuodd feicio pellter hir a dechreuodd rannu ei phrofiad ar gyfryngau cymdeithasol – gan ddod yn ddylanwadwr. Mae hi’n ymwneud yn weithredol â’r Women of Colour Cycling Collective ac yn 2021 dyfarnwyd yr Ysgoloriaeth Pellter Ultra iddi gyda’r nod o gynyddu cynrychiolaeth cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig yn y Ras Ban Geltaidd.

Lydia Clements, Cardiff

Mae angerdd Lydia dros griced yn heintus, ac fel chwaraewr i Dîm Cyntaf Merched Cymru, Capten Tîm y Merched yn Radur a Rheolwr a Hyfforddwr carfan merched dan 13 Cymru mae hi’n fodel rôl ysbrydoledig i gricedwyr o bob oed a gallu. Mae hi wedi creu llwybr ar gyfer merched iau yn y clwb trwy greu amgylchedd calonogol ochr yn ochr â’r profiad hyfforddi a chwarae gorau posibl. Mae hyn i gyd wrth iddi astudio i gymhwyso fel cyfreithiwr!

Emma Thompson, Cardiff

Ar ôl i rywun ddweud wrthi “nad yw merched yn chwarae pêl-droed”, roedd Emma yn chwarae pêl-droed yn y parc a chafodd ei sgowtio gan fenywod Dinas Caerdydd yn 15 oed. Ers hynny, mae hi wedi mynd ymlaen i gael gyrfa anhygoel mewn chwaraeon ac mae’n ysbrydoli merched ifanc eraill i ddechrau chwarae pêl-droed a pharhau i’w chwarae trwy eu hyfforddi, eu cefnogi a gweithredu fel model rôl ysbrydoledig.

Siwan Lillicrap, Abertawe

Pan oedd yn yr ysgol, nid oedd Siwan yn gwybod y gallai gyrfa mewn rygbi fod yn bosibilrwydd iddi, ond trwy benderfyniad, dawn, dewrder a gwaith caled, mae Siwan bellach yn chwaraewr rygbi proffesiynol hynod lwyddiannus, sydd wedi bod yn gapten ar dîm rygbi Merched Cymru ac yn hyfforddi/mentora chwaraewyr iau i mewn i’r gêm hefyd.

Menyw Mewn STEM

Noddir gan The ABPI, cyflwynir gan Joanne Ferris

Bydd y wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sy’n adeiladu Cymru trwy hyrwyddo eu taith yrfa eu hunain a gwneud gwahaniaeth go iawn i’w sectorau eu hunain yng Nghymru. Bydd ein henillydd yn annog menywod eraill i ymuno â’r disgyblaethau hyn ac yn cefnogi menywod i symud ymlaen ar eu llwybr gyrfa.

Paige Tynan, Wrexham

Dywedodd ei hathro gwyddoniaeth yn yr ysgol wrth Paige na fyddai byth yn llwyddo yn y maes ac yn lle astudio gwyddoniaeth dewisodd astudio gofal plant yn lle hynny, fodd bynnag ar ôl methu ei harholiad Saesneg oherwydd dyslecsia heb ddiagnosis, fe chwalodd Paige ei rhwystrau a dewisodd astudio gwyddoniaeth fforensig yn lle hynny, mae hi bellach yn ddarlithydd bio-wyddorau medrus iawn yn yr union brifysgol y bu’n astudio ynddi!

Tanya Jones, Gaerwen, Anglesey

Mae Tanya yn angerddol am ysbrydoli ac addysgu pobl, yn hen ac yn ifanc, i yrfaoedd STEM yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Gan weithio fel mentor, trefnydd digwyddiadau, swyddog prosiect ac mewn llawer mwy o rolau, mae Tanya’n gweithio’n ddiflino i rymuso, annog a chyfeirio eraill at ystod eang o rolau yn y diwydiant STEAM.

Katherine Axten, Cardiff

Wrth benderfynu astudio peirianneg meddalwedd yn y brifysgol, ychydig yn ddiweddarach yn ei gyrfa, gwthiodd Katherine yn eofn y farn a’r anghydraddoldebau a wynebodd i ddod yn beiriannydd meddalwedd medrus iawn. Mae hi hefyd yn annog ac yn ysbrydoli menywod eraill i gymryd rolau yn y diwydiant STEM ac yn rhoi’r hyder iddynt newid gyrfaoedd yn ddiweddarach mewn bywyd trwy ysgrifennu blog am ei phrofiadau a chynnwys adnoddau a chyngor defnyddiol.

Emma Yhnell, Cardiff

Fel uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd ac aelod o gymdeithas niwrowyddoniaeth Prydain, mae Emma yn llwyddiannus o fewn ei diwydiant. Mae hi nid yn unig yn mentora ac yn addysgu pobl o bob oed ar wyddoniaeth a dod o hyd i ffyrdd creadigol o ennyn diddordeb pobl ynddi, ond mae hefyd yn gweithio’n galed i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o fewn ei sector, yn aml yn gorfod sefyll yn erbyn beirniadaeth i frwydro dros ei chredoau.

Gwobr i Cyflogwr Chwarae Teg

Noddir gan Hodge, cyflwynir gan David Landen

Bydd y wobr hon yn dathlu ein Cyflogwyr Chwarae Teg sydd ar eu taith i gydraddoldeb rhwng y rhywiau yn eu sefydliadau. Byddwn yn asesu’r pellter a deithiwyd a’r effaith a gyflawnwyd.

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn cwmpasu ardal o 600 milltir sgwâr, gan gynnwys ardaloedd pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Mae gan y sefydliad ymrwymiad cryf i’r holl bobl sy’n byw yn ei gymunedau eang ac amrywiol. Mae hyn wedi gweld y sefydliad yn ffynnu, gan ei fod yn gwerthfawrogi gwahaniaeth ac yn annog cynwysoldeb – o fewn y sefydliad a thrwy’r gwasanaeth y mae’n ei ddarparu.

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymroddedig i ddiwallu anghenion gwahanol gymuned gyfoethog ac amrywiol, sy’n ymroddedig i fod yn gyflogwr sy’n adlewyrchu’r holl bobl y mae’n eu gwasanaethu. Un o’r prif nodau yw creu gweithlu lle mae pob menyw yn cael ei chefnogi i fod y gorau y gall fod, ac yn cael ei gwerthfawrogi’n gyfartal am ei sgiliau, ei harbenigedd, ei gwydnwch, ei gwybodaeth a’i chyfraniadau. Mae’r gwasanaeth wedi gwthio’r ffiniau, gan ddod yn fodel rôl i Wasanaethau Tân ac Achub eraill – gan rannu ei arfer da ar raddfa’r DU.

Brifysgol Agored

Mae gan y Brifysgol Agored yng Nghymru fyfyrwyr ym mhob etholaeth o’r wlad gyda bron i hanner o’i hardaloedd mwyaf difreintiedig. Yn arweinydd byd ym maes dysgu o bell modern, mae’r Brifysgol Agored yn arloeswr o ran dulliau addysgu a dysgu sy’n galluogi pobl i gyflawni eu nodau gyrfa a bywyd gan astudio ar adegau ac mewn lleoedd sy’n gyfleus iddyn nhw. Mae’r sefydliad yn gynhwysol, yn arloesol ac yn ymatebol ac mae ymrwymiad i gydraddoldeb a thegwch wedi’i ymgorffori ym mhopeth a wna.

Charles River

Mae Charles River yn sefydliad ymchwil contract gwyddor bywyd byd-eang gyda chenhadaeth i greu bywydau iachach – wedi’i huno gan un diben: Gyda’n Gilydd Rydym yn Creu Bywydau Iachach. Mae’r busnes wedi ymrwymo i adeiladu gweithle diogel, cynhwysol a chroesawgar. O’r brig mae yna ddiwylliant sy’n gweithio i ddeall yn well a chynyddu amrywiaeth ei weithlu, ei Fwrdd a’i arweinyddiaeth fel y gall Charles River fel busnes gynrychioli ei gleifion, cleientiaid a’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu yn well.

Diolch yn fawr iawn i bawb a ymunodd â’n paneli beirniadu eleni, rydym yn ddiolchgar iawn am eich amser a’ch cefnogaeth.

Mae Mencap yn gweithio gyda Chwarae Teg ac yn cefnogi Gwobrau Womenspire dros y ddwy flynedd nesaf drwy noddi y Wobr Cysylltydd Cymunedol.

Bydd y wobr yn amlygu’r gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud gan fenywod ag anabledd dysgu ym mhob rhan o Gymru ac yn codi ymwybyddiaeth o’r rhai sy’n haeddu canmoliaeth a chydnabyddiaeth.

Nod y Wobr Cysylltydd Cymunedol yw cynyddu hyder menywod ag anabledd dysgu i enwebu neu gael eu henwebu. Yn ei dro, y gobaith yw y bydd yn annog gwobrau’n gyffredinol i ddod yn fwy hygyrch i fenywod ag anabledd dysgu a’i fod yn arwain at feithrin positifrwydd ac ymdeimlad o hunan gred bod eu straeon yr un mor ysbrydoledig ag unrhyw ddinesydd arall yng Nghymru.

Diolch i’n holl noddwyr am eich cefnogaeth, a’ch ymrwymiad i wneud Cymru’n genedl gyfartal ar sail rhywedd.

Cliciwch ar logo noddwr i glywed pam eu bod yn cefnogi gwaith Chwarae Teg.

Prif Noddwr:

Opel Vauxhal Finance

Noddwyr categori gwobrau:

Arweinydd

Cysylltydd Cymunedol

Mencap Cymru

Dysgwr

Entrepreneur

Development Banc

Gwobr i Cyflogwr Chwarae Teg

Hodge Bank

Hyrwyddwr Cydraddoldeb Rhywedd

Menyw Mewn Chwaraeon

Sport Wales

Menyw Mewn Iechyd a Gofal

NHS HEIW

Menyw Ym Maes STEM

ABPI

Pencampwraig Gymunedol

Tiny Rebel

Seren Ddisglair

Target Group

Noddwyr partner:

Cyfleoedd I Noddi

Os yw eich sefydliad yn awyddus i gefnogi datblygiad proffesiynol menywod a’ch bod am sicrhau bod eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau’n cyrraedd i ganol carfan benodol allweddol o’r boblogaeth, mae bod yn noddwr Gwobrau Womenspire yn ffordd wych o greu argraff. I archebu'ch cyfle noddi neu am wybodaeth bellach cysylltwch â womenspire@chwaraeteg.com

30th Sep 2021
Womenspire 2021 winners announced
Post
29th Sep 2020
Wonder Women celebrated at national awards
Post