Gwobrau Womenspire 2020 – Mae’r enwebiadau bellach yn fyw!

Mae Chwarae Teg, prif elusen cydraddoldeb rhywiol Cymru, unwaith eto’n dathlu llwyddiannau menywod o bob cefndir a cham mewn bywyd neu waith ledled Cymru.

Mae Womenspire yn cydnabod pob agwedd ar fywydau menywod, o lwyddiannau personol i gyfraniadau rhagorol, ac rydym yn awyddus i chi fod yn rhan o’r dathliadau hyn.

Mae Womenspire Gwobrau Chwarae Teg yn dathlu llwyddiannau anhygoel menywod ledled Cymru ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Beth sy’n drawiadol yw’r ffaith nad oes gan lawer o’r menywod unrhyw syniad pa mor arbennig ydyn nhw, ac mae’n gyfl e gwych i ITV allu adrodd hanes y menywod hyn a bod yn rhan o’r digwyddiad.

Nia Britton
ITV Wales

Categoriau’r Gwobrau

Mae’r enwebiadau bellach yn fyw. Mae’r enwebiadau’n cau dydd Llun 9 Mawrth 2020 am 11:59pm

Rydym am glywed am gynifer o fenywod arbennig o bob rhan o’r wlad ag sy’n bosibl, sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’w bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill. Rwy’n annog pobl o bob cwr o Gymru, sy’n adnabod menyw ysbrydoledig neu fusnes sy’n gwneud eu gorau glas, i fynd ati i enwebu.

Gwobrau Unigol

Aelod O'r Bwrdd

Mae menywod yn dal i gael eu tangynrychioli ar lefel bwrdd ledled Cymru. Mae’r wobr hon yn cydnabod cyflawniad menyw sydd wedi cael effaith enfawr ar ei busnes fel Cyfarwyddwr Anweithredol.

Pencampwraig Gymunedol

Mae yna lawer o enghreifftiau o fenywod sydd wedi cyfrannu’r sylweddol at ein cymunedau – yn enwedig ar adegau o argyfwng neu her. Arwres dawel sydd heb dderbyn y clod haeddianol fydd hon – rhywun sy’n osgoi sylw ond y mae ei chymuned yn cydnabod ei chyfraniad ac yn ei hystyried fel model rôl ar gyfer menywod a merched eraill ledled Cymru.

Entrepreneur

Mae llai o fenywod yn cychwyn busnes na dynion ac ar gyfartaledd tua £10,000 yw incwm menyw hunangyflogedig yng Nghymru. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi llwyddo yn erbyn y ffactorau ac wedi sefydlu busnesau llwyddiannus gyda photensial twf go iawn.

Arweinydd

Mae’r wobr hon yn dathlu menywod sydd wedi torri cwys newydd ac sy’n arwain trwy esiampl. Bydd yr enillydd yn fenyw sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ei rhinwedd ei hun ac sydd wedi defnyddio’r cyfleoedd a gynigir gan y swydd sydd ganddi i gefnogi a mentora menywod eraill ar eu llwybrau gyrfa.

Dysgwr

Mae dysgu gydol oes o fudd enfawr i bawb. Mae ganddo’r grym i newid bywydau. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi ailddechrau dysgu a/neu wedi ailafael yn eu haddysg ac wedi gwneud yn fawr o’r cyfle.

Seren Ddisglair

Rydyn ni am ddathlu’r menywod ifanc mewn gwahanol swyddi a sectorau sy’n dangos addewid at y dyfodol. Bydd enillydd y wobr hon yn fenyw sydd wedi ymuno â’r gweithle yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, sydd eisoes wedi cael llwyddiant ac sydd wedi dangos gwir botensial.

Menyw Mewn Chwaraeon

Mae’r wobr hon yn cydnabod y cyfraniad mae menywod yn ei wneud i chwaraeon yng Nghymru. Gall fod yn athletwraig, yn hyfforddwraig neu unrhyw rôl arall lle maen nhw wedi codi sylw neu gynyddu effaith campau’r menywod yng Nghymru.

Menyw Ym Maes STEM

Bydd y wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sy’n adeiladu Cymru trwy hyrwyddo eu taith yrfa eu hunain a gwneud gwahaniaeth go iawn i’w sectorau eu hunain yng Nghymru. Bydd ein henillydd yn annog menywod eraill i ymuno â’r disgyblaethau hyn ac yn cefnogi menywod i symud ymlaen ar eu llwybr gyrfa.

Gwobrau I Gyflogwr

Hyrwyddwr Amrywiaeth

Mae busnesau sydd â mwy o amrywiaeth yn fwy proffidiol, yn fwy llwyddiannus ac yn gyflogwyr o ddewis. Mae’r wobr hon yn gwobrwyo sefydliadau sydd wedi mynd ati’n ddiwyd i gau’r bwlch rhwng y ddau ryw yn y gweithle. Byddant wedi cynnal menter neu ymgyrch lwyddiannus i fynd i’r afael yn uniongyrchol â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn eu sefydliad. Byddant yn gallu dangos pam mae amrywiaeth o ran rhywedd o fudd i bob gweithiwr, nid i fenywod yn unig. Byddant yn gallu dangos yr effaith y mae eu gwelliannau wedi ei chael ar eu gweithwyr cyflogedig fel unigolion ac fel sefydliad cyfan.

Cyflogwr Chwarae Teg

Bydd y wobr hon yn dathlu ein Cyflogwyr Chwarae Teg sydd ar eu taith i gydraddoldeb rhwng y rhywiau yn eu sefydliadau. Byddwn yn asesu’r pellter a deithiwyd a’r effaith a gyflawnwyd.

Rydyn ni eisiau i chi fwynhau’r derbyniad trwy grwydro o amgylch yr amgueddfa – tu mewn a thu allan, mwynhau’r bwyd a diod ac, yn bwysicach na dim, cyfarfod eneidiau hoff cytûn!

Dyma air o gyngor ar rwydweithio mewn ffordd briodol i ŵyl ffeministaidd…
  • Gwisg: Gwisgwch beth bynnag sy’n eich gwneud chi’n Hapus. Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd. Rydyn ni eisiau i chi deimlo’n gyfforddus ac yn hyderus – oherwydd rydych chi’n berson anhygoel.
  • Rydyn ni’n eich herio chi i gyfarfod o leiaf 3 pherson newydd yn Womenspire – felly bachwch ar y cyfle i grwydro, darganfod a chymryd rhan.
  • Ddim yn siŵr beth i’w ddweud? Dyma rai o’n ffefrynnau ni ar gyfer torri’r iâ:

“Wyt ti wedi bod i Womenspire o’r blaen?”
“Pwy yw’r fenyw fwyaf ysbrydoledig rwyt ti’n ei nabod?”
“Wyt ti erioed wedi gweld rhywbeth fel hyn yn yr amgueddfa o’r blaen?”

Sut ydw i'n cyrraedd Sain Ffagan?

Lleoliad: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, CF5 6XB

Mae cyfarwyddiadau i’r lleoliad a gwybodaeth am hygyrchedd ar gael ar eu gwefan
https:// amgueddfa.cymru/sainffagan/ymweld/

A oes lle parcio?

Mae digonedd o le i barcio yn y lleoliad, a hwnnw’n rhad ac am ddim ar y noson wobrwyo.

Sut ydw i'n cael fy nhocyn?

Bydd angen i chi argraffu’ch tocyn gan Eventbrite.

Gall noddwyr a’r rhai sydd wedi cyrraedd y ffeinal gasglu eu tocynnau o’r dderbynfa, sydd wrth fynedfa’r amgueddfa.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

A oes bwydlen osod ar gyfer y cinio?

Bydd diod a dewis helaeth o fwyd stryd ar gael i chi ddewis ohono pan fyddwch yn cyrraedd.

Bydd stondinau gwahanol yn gweini bwyd stryd godidog – profiad wedi’i deilwra ar gyfer rhwydweithio a gwerthfawrogi gofod arddangos Sain Ffagan, a bydd ar gael fel y bydd pobl yn dechrau cyrraedd o 6pm ymlaen.

Bydd bwyd llysieuol, fegan a halal ar gael.

Os oes gennych unrhyw anghenion deietegol eraill, e-bostiwch womenspire@chwaraeteg.com

Beth yw’r trefniadau eistedd?

Yn wahanol i seremonïau gwobrwyo arferol, nid yw seddi’n cael eu clustnodi i neb yn Womenspire. Bydd stondinau gwahanol yn gweini bwyd stryd godidog – profiad wedi’i deilwra ar gyfer rhwydweithio a gwerthfawrogi gofod arddangos Sain Ffagan, a bydd ar gael fel y bydd pobl yn dechrau cyrraedd o 6pm ymlaen.

Ar gyfer y seremoni wobrwyo, bydd y seddi sydd heb eu cadw ar ffurf seddi theatr. Gan na fyddant wedi eu cadw i neb, cewch ddewis gyda phwy i eistedd i fwynhau’r noson.

Bydd seddi cadw ar gyfer ein noddwyr a’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol er mwyn hwyluso cyflwyno a derbyn y gwobrau.

Oes cod gwisg ar gyfer y seremoni?

Does dim cod gwisg penodol. Gwisgwch beth bynnag sy’n eich gwneud yn hapus!

Oes rhaid i chi fod yn o'r buddugwr i allu mynd i'r seremoni?

Dim o gwbl. Mae Womenspire yn ddigwyddiad gwych os ydych chi’n chwilio am rywbeth diddorol a/neu ysbrydoledig i’w wneud gyda’r teulu / ffrindiau / cydweithwyr – neu os ydych yn chwilio am gyfle i rwydweithio.

Womenspire 2019 rownd derfynol

Aelod o Fwrdd

Abi Carter, Caerdydd – Enillydd

Mae Abi yn gyd-gadeirydd bwrdd rhanbarthol Cymru elusen Cofio Srebrenica. Ar ôl sefydlu Forensic Resources Ltd, bu’n gweithio ar dystiolaeth yn ymwneud â’r hil-laddiad ac ers hynny bu’n gwneud gwaith gwirfoddol ar raddfa eang yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o’r gyflafan yn ogystal â hyfforddi ar gyfer her ffitrwydd tair haen i godi arian i’r elusen.

Christine Edmondson, Pont-y-pŵl

Ar ôl derbyn clod am ei rôl allweddol yn nhwf Cartrefi Melin ac am greu sefydliad yn llawn amrywiaeth, hynod effeithiol, daeth Christine yn aelod o’r Bwrdd yn 2012 ac yn Gadeirydd yn 2016. Mae wedi mynd ati’n ddyfal i ddenu pobl ifanc i’r Bwrdd a’i wneud yn rhywbeth sydd o fewn cyrraedd i bawb, ac mae’n siŵr mai iddi hi mae llawer o’r diolch fod 98% o’r staff yn dweud eu bod yn falch o weithio i Melin.

Debra Williams, Port Talbot

Ar ôl trawsnewid Confused.com a Tesco Compare gyda’i gwybodaeth eang o arweinyddiaeth, platfformau digidol ac e-fasnach, aeth Debra ati i sefydlu Motokiki, sef y wefan cymharu teiars gyntaf yn y DU. Llwyddodd hefyd i gael amser i fod yn gadeirydd Gyrfa Cymru ac i eistedd ar fyrddau Prifysgol Abertawe a Phorthladd Aberdaugleddau, codi arian i Tŷ Hafan ac i fentora a chynorthwyo menywod busnes lleol.

Sharon Lovell, Caerdydd

Sharon yw Cyfarwyddwr Gweithredol Cenedlaethol yr elusen Gwasanaeth Cenedlaethol Eiriolaeth Ieuenctid ac mae’n llysgennad ac yn eiriolwr hawliau plant a phobl ifanc ers tro. Mae ganddi nifer o swyddi cyhoeddus ac mae’n aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Amnesty Rhyngwladol y DU a Chyngor Cymru y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.
Anderson Quigley

Gweithredwraig Gymunedol

Christine Bolter, Caerdydd

Yn dilyn profiad personol o’r straen a’r unigrwydd a deimlir gan ffrindiau a theulu rhywun sy’n camddefnyddio sylweddau yn drwm, sefydlodd Christine y grŵp Tearing Your Hair Out i’w cefnogi. Trwy ddarparu gofod diogel i rannu profiadau, mae meddygfeydd meddygon teulu yn cydnabod ei fudd ac yn argymell ei wasanaethau’n gymdeithasol.

Dawn Wilson, Hengoed

Mae Dawn, sy’n fam i ddau, yn dioddef o ganser y fron terfynol ac yn gweithio’n ddiflino i sicrhau nad yw eraill yn profi’r un torcalon ag y profodd hi. Llwyddodd i ddod â’r ymgyrch o’r Unol Daleithiau, ‘Know Your Lemons’, i Gymru. Mae delweddau’r ymgyrch yn dangos deuddeg lemwn mewn bocs wyau – pob un yn arddangos arwyddion neu symptomau gwahanol o ganser y fron.

Saba Humayun, Abertawe

Mae Saba yn geisiwr lloches ac yn aelod gweithgar o Loches Menywod Abertawe a’r Grŵp Cefnogi Ffoaduriaid, a derbyniodd wobr gan Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg am ei gwaith gwirfoddol. O ganlyniad i’w gwaith mentora, siarad cyhoeddus a’i hymwneud â’r celfyddydau, mae’n enghraifft glodwiw o gydweithio rhyngddiwylliannol, rhyngethnig a rhyng-gred.

Sahar Al-Faifi, Caerdydd – Enillydd

Fel genetegydd moleciwlar, mae Sahar wedi cymryd cyfnod sabothol i frwydro yn erbyn Islamoffobia ac i gysegru ei bywyd i annog pobl ifanc, yn arbennig pobl ifanc o gefndir BAME, i ymgysylltu â bywyd cyhoeddus. Fel ffeminist Mwslimaidd, mae hi wedi dioddef llawer o gam-drin ond wedi parhau’n lladmerydd blaenllaw gan ymgyrchu dros oddefgarwch, gwrth-hiliaeth a ffeministiaeth, wrth geisio creu Cymru fwy croesawgar a chynhwysol. Mae hi hefyd yn plymio awyr yn ei hamser hamdden!
GE Aviation

Creadigol a’r Cyfryngau

Angela John, Trefdraeth, Sir Benfro

O ganlyniad i’w hymdrechion cwbl ddisgybledig a dygn, mae Angela ar frig ei maes ym Mywgraffiadau Hanesyddol Menywod, yn arbennig Menywod Cymru. Yn 2014, dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus iddi gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae ganddi swydd Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe, a chyn hynny roedd hi’n Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth am 19 mlynedd.

Joann Randles, Abertawe

Mae Joann yn gynhyrchydd ffilm lawrydd broffesiynol ac yn seren addawol yn y diwydiant. Mae’n frwd dros annog ac ysbrydoli menywod er mwyn sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli’n gryf yn y byd teledu a ffilm. Cyn hynny, roedd Joann yn Gynhyrchydd Gweithredol i Academi Ffilm Ieuenctid Prydain, gan weithio i sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau ac annog myfyrwyr benywaidd i ddatblygu sgiliau technegol.

Melanie Wotton, Llandochau

Mae Melanie yn cydlynu arddangosfeydd ar draws y bwrdd iechyd yng Nghaerdydd, gan ddarparu artistiaid lleol â’r cyfleoedd i arddangos gwaith celf sensitif, sy’n peri i rywun feddwl. Roedd yn allweddol yn y gwaith o sefydlu oriel gelf broffesiynol yn Ysbyty Llandochau, a thrwy wneud hynny mae hi wedi sicrhau bod Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro yn unigryw yn y DU.

Tamara Harvey, Yr Wyddgrug – Enillydd

Fel Cyfarwyddwr Artistig Theatr Clwyd, mae cynyrchiadau Tamara wedi eu cydnabod yn genedlaethol, ac fe wnaeth y lleoliad gyrraedd y rownd derfynol yng ngwobrau’r DU am y theatr ranbarthol orau. Yn 2018, hi hefyd oedd cyfarwyddwr y dangosiad cyntaf byd-eang o Home, I’m Darling sydd bellach wedi trosglwyddo i’r West End.

Entrepreneur

Hannah Saunders, Wrecsam – Enillydd

Yn dilyn Gradd Meistr mewn Adnoddau Dynol Strategol a gyrfa ddisglair yn y Llu Awyr Brenhinol, aeth Hannah ymlaen i sefydlu Toddle, busnes sy’n creu cynhyrchion gofal croen naturiol i blant. Mae’n teimlo’n gryf bod y brand yn cynrychioli mamau yn ogystal â sgiwyr, cerddwyr, y rhai sy’n mynychu gwyliau, syrffwyr a mwy! Yn ogystal, mae’n gweithredu polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth yn Toddle sydd ar flaen y gad yn y diwydiant, ar ôl blynyddoedd o hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y ddau ryw yn y Llu Awyr Brenhinol.

Jemima Letts, Bangor

Tra roedd hi’n fyfyrwraig coedwigaeth ym Mhrifysgol Bangor, sefydlodd Jemima’r fenter Tree Sparks pan oedd angen iddi roi’r gorau dros dro i’w hastudiaethau oherwydd afiechyd. Mae Tree Sparks wedi cynyddu proffil menywod mewn coedwigaeth, wedi tynnu sylw at yr heriau mae pobl ifanc a menywod yn eu hwynebu wrth geisio cael mynediad i’r proffesiwn ac wedi annog mwy o bobl ifanc i ystyried gyrfaoedd ym meysydd yr amgylchedd a choedwigaeth.

Leanne Eustace, Barri

Ar ôl darganfod bod pobl yn ofni gofyn cwestiynau am eu cyfrifon, cafodd Leanne ei hysbrydoli i sefydlu Accounted For. Mae’r busnes yn gweithredu polisi ‘does dim ffasiwn beth â chwestiwn dwl’ ac yn darparu pecynnau pwrpasol er mwyn i gleientiaid ddeall sut mae eu cwmni’n perfformio. Mae gan Leanne ymrwymiad cryf i’w staff, ac mae’n darparu cynlluniau gwaith cyfeillgar i deuluoedd ynghyd â hyfforddiant.

Sian Goodson, Caerdydd

Siân yw sylfaenydd busnes chwilota gweithredol Goodson Thomas sy’n tyfu’n gyflym. Mae’r cwmni ar flaen y gad o ran amrywiaeth a thrwy ganolbwyntio ar hyn, llwyddodd y cwmni i sicrhau bod y ddau ryw wedi eu cynrychioli’n gwbl gyfartal yn eu 76 o benodiadau ar gyfer uwch-weithredwyr a swyddogion anweithredol. Mae Siân yn hen law ar adeiladu timau sy’n perfformio’n dda trwy feithrin doniau ymhlith menywod.
Dev Banc

Arweinydd

Ceri Harris, Porth

Mae Ceri’n weithiwr proffesiynol rhagorol ac yn Rheolwr Amrywiaeth a Chydraddoldeb ymroddedig yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Mae’n frwd dros gydraddoldeb rhywiol ac mae hyn wedi bod yn hynod effeithiol i ysgogi newid o fewn a thu allan i’r gwaith. Datblygodd Ceri ffyrdd arloesol o ddarparu gwasanaethau cynhwysol, yn cynnwys llyfr stori arobryn am ganser, llyfr coginio i godi arian a hyd yn oed ffilm fer.

Mandy St John Davey, Aberdâr

Mae Mandy yn entrepreneur eiddo llwyddiannus, yn siaradwraig ryngwladol ac yn Fentor gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog. Yn ddiweddar fe’i penodwyd yn Gadeirydd Cenedlaethol cyntaf Menywod mewn Eiddo. Mae’n cynorthwyo menywod trwy eu mentora yn y sector eiddo ac wrth iddyn nhw sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae hi hefyd yn ymweld ag ysgolion a cholegau’n rheolaidd i hybu’r gyrfaoedd a’r cyfleoedd amrywiol sydd ar gael o fewn y diwydiant eiddo ac adeiladu.

Shakila Ahmed, Abertawe

Yn 2017 a hithau yn ei 40au, daeth Shakila yn Gyfreithwraig Eiddo Masnachol, a chafodd ei dyrchafu’n gyflym i swydd Rheolwr Cangen. Fel cyfreithwraig fenywaidd Asiaidd gyda chleientiaid gwrywaidd yn bennaf, fe wnaeth oresgyn nifer o heriau, diolch i’w sgiliau cyfathrebu effeithiol amlieithog. Yn y gwaith, mae hi wedi mentora y rhan fwyaf o’r staff benywaidd i gyflawni eu dyheadau ac mae hefyd yn cefnogi menywod yn y gymuned drwy dynnu ar ei phrofiadau ei hun, yn ogystal â magu ei thri mab.

Tracy Myhill, Port Talbot – Enillydd

Wrth weithio ei ffordd i fyny o fod yn groesawydd deintyddol i fod yn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, mae Tracy bob amser wedi bod yn frwdfrydig ynglŷn â gwella gwasanaethau iechyd a chysylltu’n bersonol â phobl. Mae’n cynorthwyo menywod i lwyddo trwy gynnig mentora a hyfforddiant. Mae’n aelod gweithredol o’r gymuned LGBT+ a dyfarnwyd hi’n Fodel Rôl y Flwyddyn Stonewall yn 2015.
Vauxhall Finance

Dysgwr

Andrea Garvey, Port Talbot – Enillydd

Ar ôl cyflawni cwrs Cenedl Hyblyg, cafodd Andrea’r hyder i ddal ati ac i wireddu ei breuddwyd o raddio yn y gyfraith. Yn ystod ei hastudiaethau, cafodd ei gwobrwyo am ei chyfraniad rhagorol ac mae ar fin cwblhau cwrs gradd MA mewn Cyfraith Gymhwysol a Throseddeg. Yn ogystal, daeth hefyd o hyd i amser i redeg y Clwb Cyfeillgarwch i fenywod ag anableddau.

Tracey Joanne Yeo, Llanelli

Mae Joanne yn ddyslecsig, yn dioddef o ddyspracsia, ac yn wynebu nifer o heriau ond dychwelodd i fyd addysg ar ôl 20 mlynedd i gwblhau cwrs gradd BA Astudiaethau Cymdeithasol a bellach mae hi â’i llygad ar MA Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Fel gwirfoddolwraig gymunedol, mae wedi codi dros £30,000, wedi ennill nifer o wobrau, mae’n Dylluan Frown ac mae’n rhoi sgyrsiau’n rheolaidd i ysbrydoli menywod eraill i ddychwelyd i fyd addysg.

Jodi-Ann Hicks, Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Jodi-Ann yn gweithio i Zimmer Biomet, ac wedi graddio’n ddiweddar o raglen Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheoli. O ganlyniad, cafodd ei dyrchafu’n Rheolwr Gweithrediadau. Hi yw’r person ieuengaf a’r fenyw gyntaf i gymryd y rôl hon ac mae ei thîm bellach wedi cyrraedd lefelau allbwn nas gwelwyd eu tebyg erioed yn y ffatri.

Emma Williams, Wrecsam

Ar ôl blynyddoedd o waith a bywyd teuluol, dychwelodd Emma i astudio, gan raddio mewn gwyddoniaeth fforensig o Brifysgol Glyndŵr. Gyda’r fath frwdfrydedd am ei phwnc, mae’n awr yn cwblhau ei chwrs Tystysgrif Addysg Ôl-raddedig i fod yn athrawes wyddoniaeth. Er gwaethaf straen bersonol, mae’n parhau i neilltuo amser fel gweithiwr cymorth ym maes cyffuriau ac mae wedi bod yn allweddol i nifer of ddigwyddiadau Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth.
Academi Wales

Seren Ddisglair

Nia Davies, Tredegar

Pan gafodd ei brawd hŷn ddiagnosis o ganser y coluddyn terfynol, gwelodd Nia â’i llygaid ei hun y gofal hanfodol a ddarperir gan Ganolfan Ganser Felindre. Er gwaethaf trawma ei theulu ynghyd ag astudio ar gyfer ei Lefel A, trefnodd daith gerdded noddedig, gan sicrhau y byddai pobl o wahanol alluoedd yn gallu cymryd rhan ynghyd â phobl ar draws y ffiniau gwleidyddol, a chododd y swm anhygoel o £28,000 i’r Ganolfan.

Nia Edwards-Behi, Aberystwyth

Mae Nia’n defnyddio ei phlatfformau ar trydar, ac fel Cynghorydd Tref Aberystwyth, i wneud Cymru’n genedl fwy cynhwysol a blaengar. Mae hefyd yn ymwneud â nifer o brosiectau’n cynnwys rhai sy’n codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd hawliau merched a hawliau ceiswyr lloches, a bu’n siarad yn San Steffan ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched.

Carla Dwyer, Ynysybwl

Ar ôl goresgyn torri ei chefn yn 17 oed, newidiodd Carla ffocws ei bywyd ac yn Chwefror 2016 cymerodd ei chamau cyntaf i’r diwydiannau lle’r oedd dynion yn dominyddu, B2B Telecoms a Gwasanaethau Cloud o fewn Technoleg Clearstream. Fel yr unig fenyw a oedd yn gweithio yno, mae wedi chwalu ffiniau trwy addysgu eraill, cwblhau cwrs Cyfrifiadureg HND a gweithio tuag at gymwysterau yn y diwydiant nad oes gan lawer o fenywod.

Rafia Jamil, Tref-y-clawdd – Enillydd

Daeth Rafia i’r DU fel fferyllydd o dramor a bu’n gweithio’n ddiflino yn ennill cymhwyster fel fferyllydd yn y DU. Datblygodd berthynas agos â’i chymuned leol, gan chwarae rhan enfawr yn y gwaith o wella gofal cleifion a bu’n gwirfoddoli i gynorthwyo’i chymheiriaid. O ganlyniad i’w hymroddiad, derbyniodd lawer o gydnabyddiaeth yn cynnwys ennill gwobr fferylliaeth Cymru.
Western Power Distribution

Menywod mewn Chwaraeon

Julie Thomas, Pen-y-bont ar Ogwr – Enillydd

Pan gollodd Julie ei golwg ddeng mlynedd yn ôl, daeth ei bywyd fel prifathrawes ymroddgar i ben. Fodd bynnag, roedd hi’n benderfynol o fagu diddordebau newydd ac arweiniodd hyn hi at sesiwn flasu bowls. Mae’n awr yn cystadlu yn erbyn chwaraewyr sy’n gweld ac yn 2018 cyrhaeddodd rownd derfynol y National Welsh Elite i rai â golwg llawn a chafodd ei dewis i fynd i Gemau’r Gymanwlad, gan ddychwelyd â medal efydd.

Janine Osborne-Bowring, Penarth

Trwy ei chanolfan llesiant, mae Janine wedi cynorthwyo cannoedd o fenywod i drechu problemau yn ymwneud â delwedd y corff, gan wella’u ffitrwydd a magu hyder. Er gwaethaf brwydro yn erbyn salwch difrifol a chael cemotherapi, mae wedi rhoi o’i hamser i achosion da ac wedi parhau i ddod â menywod a merched o bob cefndir at ei gilydd mewn amgylchedd diogel, a phrofi bod cydraddoldeb, cryfder ac angerdd yn bodoli ym mhawb.

Emma Hopkins, Castell-Nedd

Mae Emma wedi gorfod goresgyn anaf difrifol, gyda hynny’n ei harwain at golli ei brwdfrydedd am chwaraeon am gyfnod. Fodd bynnag, wrth iddi ystyried ei phrofiadau ei hun fel rhywun oedd yn teimlo braw wrth feddwl am fentro i gampfa hyd yn oed, aeth ati i agor ei champfa ei hun i fenywod ac mae’n awr yn cynnig gwasanaethau ehangach megis hyfforddiant bywyd i gynorthwyo menywod i fagu hunan-gred.

Tesni Evans, Rhyl

Fel y fenyw gyntaf o Gymru i ennill y cystadlaethau cenedlaethol Prydeinig, i gyrraedd y 10 uchaf ac i ennill medal yng ngemau’r Gymanwlad, mae Tesni yn fodel rôl anhygoel yn Sboncen Cymru, yn arbennig i’r chwaraewyr iau. Mae wrthi’n frwd yn annog mwy o fenywod i chwarae trwy ymweld ag ysgolion a rhannu ei brwdfrydedd am y gamp.
Sport Wales - Chwaraeon Cymru

Menywod mewn meysydd STEM

Sarah Morgan, Abertyleri – Enillydd

Mae Sarah yn frwd am wyddoniaeth ac yn rhedeg Eco-Explore Education sy’n darparu sesiynau gwyddoniaeth i ysgolion mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd yn y De. Yn ogystal ag astudio ar gyfer ei Doethuriaeth ym maes Ecoleg Parasitiaid, mae’n creu cyfleoedd i ferched ymgysylltu â gwyddoniaeth ac yn canolbwyntio ar yrfaoedd ym maes STEM. Mae hi hefyd wedi creu’r ymgyrch trydar @EcoExploreEu i gysylltu ysgolion â menywod ysbrydoledig ym maes STEM.

Professor Yamni Nigam, Abertawe

Yn ystod darlithyddiaeth mewn Gwyddoniaeth Fiofeddygol ym Mhrifysgol Abertawe, daeth Yamni ar draws y defnydd o gynrhon byw i helpu i glirio clwyfau cronig. Mae hi’n awr yn un o dri athro benywaidd y mae eu llwybr gyrfa yn un o arloesedd ac o ymgysylltu o fewn y brifysgol ac mae wedi datblygu’r prosiect “Love a maggot!”. Mae hi hefyd yn llysgennad STEM wedi’i hyfforddi.

Gemma Hallet, Llantwit Fardre

Mae Gemma ar ymgyrch i ysgogi ffyniant a chyflogadwyedd ar gyfer 100,000 o bobl ifanc! Yn dilyn gyrfa rygbi ryngwladol, arweiniodd rôl addysgu Gemma at ddatblygu’r Ap miFuture yn sgil diffyg cyfarwyddyd gyrfaoedd i bobl ifanc. Gyda llawer yn ddi-waith neu wedi ymddieithrio, mae miFuture yn cysylltu Cenhedlaeth Z â chyfleoedd cyflogaeth, ac yn ceisio tynnu sylw at fodelau rôl benywaidd i ysbrydoli arweinwyr y dyfodol.

Ellie-May Bettinson, Coed-duon

Yn ei blwyddyn olaf fel prentis peirianneg yn General Dynamics Mission Systems-UK, mae Ellie wedi datblygu’n esiampl flaenllaw i brentisiaid ac yn arbennig i fenywod ym maes peirianneg. Hi yw prif lefarydd y cynllun prentisiaethau peirianneg. Mae hi hefyd yn fentor ac yn fodel rôl fenywaidd wych sy’n ymweld ag ysgolion i ymgysylltu â myfyrwyr ynglŷn â manteision gyrfa ym maes peirianneg.
ABPI Bringing medicines to life

Hyrwyddwr Amrywiaeth

Zimmer Biomet, Pen-y-bont ar Ogwr – Enillydd

Mae’r sefydliad wedi gwneud ymdrech fawr i newid ei feddylfryd a’i ddiwylliant mewn perthynas â’I ddemograffeg, ei gydraddoldeb rhywiol a’i amrywiaeth. Diolch i gamau cadarnhaol a mentrau eang megis ei rwydwaith wedi’i hysbrydoli gan fenywod, mae Zimmer Biomet eisoes yn gweld y manteision drwy gynnydd mewn allbwn a llai o absenoldeb oherwydd salwch.

University of South Wales, Treforest

Arweinir y Brifysgol gan Is-Ganghellor benywaidd cyntaf Cymru, yr Athro Julie Lydon OBE, ac mae wedi bod yn effeithiol yn sicrhau’r manteision mwyaf posibl o gael gweithlu amrywiol a chyfartal. Gweithredwyd nifer o fentrau rhagweithiol gan gynnwys grŵp o ‘hyrwyddwyr’ I ddadansoddi data ar rywedd, Rhwydwaith Merched mewn Academia a ‘Fair Play 30’ sy’n sicrhau bod gwerthoedd cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi’u gwreiddio’n ddiwylliannol ar draws y sefydliad.

Golden Manor Nursery, Penfro

Er ei bod yn anodd cyflawni hyn, o gofio natur y gwaith a’r ddarpariaeth sydd eu hangen mewn lleoliad gofal plant, mae Meithrinfa Golden Manor yn creu meincnod newydd ar gyfer y sector. Mae wedi gwella ei weithdrefnau recriwtio ac ail-lunio rhaglenni sefydlu a hyfforddiant i ymgorffori ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth drwyddi draw. Mae hefyd wedi gweithredu arferion gweithio hyblyg ac o bell ac wedi cyflwyno mwy o staff gwrywaidd i’r busnes.

Enbarr Foundation CIC & Enbarr Enterprises Limited, Glannau Dyfrdwy

Sefydlwyd Enbarr Enterprises gydag ateb cyflogaeth unigryw, gan gynnig incwm cynaliadwy i bobl dan anfantais yn Sir y Fflint a thu hwnt. Yn 2017, dechreuwyd Enbarr Foundation, ar gyfer y rhai hynny sydd angen cymorth, amddiffyniad ac arweiniad ychwanegol. Mae ymrwymiad Enbarr i rymuso’r rhai sy’n agored i niwed wedi cael effaith sylweddol ar faterion cymdeithasol allweddol sy’n effeithio ar y gymuned leol.
General Dynamics UK

Cyflogwr Chwarae Teg

Tŷ’r Cwmnïau, Caerdydd

Trwy ymgynghori helaeth gyda staff, fe welodd Tŷ’r Cwmnïau gyfle i gefnogi amrywiaeth y gweithlu yn well. Mae’r camau gweithredu allweddol a roddwyd ar waith yn cynnwys mudiad newid ag aelodaeth o dros 100 o gydweithwyr i yrru’r trawsnewidiad; ail-lansio eu fforwm amrywiaeth; a lansio Rhwydwaith Menywod Tŷ’r Cwmnïau.

Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Cwmbrân – Enillydd

Yn 2018, lansiodd yr Ymddiriedolaeth gyfle hyrwyddo i’r holl staff – waeth beth fo’u hoed, rhyw, ethnigrwydd neu anabledd – a datblygodd strategaeth 3 blynedd gyda’i thîm. Mae’r ymagwedd hon wedi arwain at ddiwylliant o ymddiriedaeth a didwylledd. Arweiniodd hyn at lai o absenoldeb oherwydd salwch, lefel uchel o ymgysylltu, mwy o ddefnydd o wasanaethau a chynnydd mewn incwm.

Sefydliad y Fagloriaeth Ryngwladol, Caerdydd

Mae Sefydliad y Fagloriaeth Ryngwladol (IBO) wedi cyflwyno system Adnoddau Dynol newydd i gefnogi eu ffocws ar gydraddoldeb ac amrywiaeth, wedi darparu hyfforddiant Rhagfarn Ddiarwybod i staff, ac wedi rhoi Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar waith, dan arweiniad gweithwyr. Cynhwysir a grymusir cyflogeion gydag ymdeimlad o bwrpas. Mae’r IBO wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn parhau â’r cynnydd cadarnhaol hwn.

Fforwm Arfordirol Sir Benfro, Sir Benfro

Mae Fforwm Arfordirol Sir Benfro yn danbaid o blaid cynaliadwyedd – yn yr amgylchedd, yn y gymuned leol ac o fewn y sefydliad. Mae’r sefydliad yn mynd ati’n fwriadol i gael mewnbwn gan weithwyr. Cynigir gweithio hyblyg i holl aelodau’r tîm, ac mae mentrau yn cynnwys galluogi gweithwyr i ddod â’u cŵn i’r gwaith wedi gwella cydbwysedd bywyd a gwaith.