Unwaith eto gyda chefnogaeth ITV Cymru a llu o noddwyr blaengar byddwn yn cydnabod pob agwedd ar fywydau menywod, o lwyddiannau personol i gyfraniadau rhagorol.

Mae Gwobrau Womenspire Chwarae Teg yn gyfle i ni dynnu sylw at fenywod sy’n goresgyn rhwystrau ac yn cefnogi menywod eraill i gyflawni a ffynnu, ac i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Bellach yn eu seithfed blwyddyn bydd y gwobrau, am y tro cyntaf erioed, yn dod yn ddigwyddiad hybrid – a gynhelir yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd, tra’n cael eu darlledu i filoedd ar yr un pryd trwy Facebook Live a Twitter ITV Cymru Wales.

Yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 29 Medi, mae’r digwyddiad yn addo noson epig o straeon ac adloniant ysbrydoledig.

Yr hyn sy’n wirioneddol ostyngedig yw nad oes gan lawer o’r menywod hyn unrhyw syniad pa mor anghygoel ydyn nhw ac mae’n gyfle gwych i ITV allu rhannu eu straeon.

Andrea Byrne
ITV Cymru Wales

Mae enwebiadau bellach wedi cau

Mae Womenspire yn seremoni wobrwyo fel dim arall. Daw’r teilyngwyr o bob cefndir ledled Cymru ond mae ganddyn nhw rywbeth yn gyffredin iawn – maen nhw i gyd wedi mynd y tu hwnt i hynny i wneud gwahaniaeth cadarnhaol go iawn i’w bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill. Rydyn ni am daflu goleuni ar eu cyflawniadau rhyfeddol, gan eu bod mor aml yn gallu mynd heb sylw. Yn Chwarae Teg rydyn ni am gymeradwyo’r hyn maen nhw wedi’i wneud, a’u harddangos fel modelau rôl.

Rhaid cwblhau ffurflen enwebu er mwyn sicrhau bod yr enwebai yn cael ei ystyried ar gyfer gwobr. Darllenwch ddisgrifiadau o’n categorïau am ragor o wybodaeth am gategori pob gwobr cyn i chi ddechrau enwebu.

Cyhoeddir ein teilyngwyr ym mis Gorffennaf 2022.

Cliciwch ar gategori gwobr i gael rhagor o wybodaeth am y wobr honno:
Cysylltydd Cymunedol

Cefnogir gan Mencap Cymru a Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru. Bydd y wobr hon yn cydnabod menyw sydd ag anabledd dysgu yn bod yn feiddgar ac yn angerddol am newid ei chymuned.

Cliciwch yma ar gyfer Proses Enwebu Gwobr Cysylltydd Cymunedol

Pencampwraig Gymunedol

Mae yna lawer o enghreifftiau o fenywod sydd wedi cyfrannu’r sylweddol at ein cymunedau – yn enwedig ar adegau o argyfwng neu her. Arwres dawel sydd heb dderbyn y clod haeddianol fydd hon – rhywun sy’n osgoi sylw ond y mae ei chymuned yn cydnabod ei chyfraniad ac yn ei hystyried fel model rôl ar gyfer menywod a merched eraill ledled Cymru.

Entrepreneur

Mae llai o fenywod yn cychwyn busnes na dynion ac ar gyfartaledd tua £10,000 yw incwm menyw hunangyflogedig yng Nghymru. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi llwyddo yn erbyn y ffactorau ac wedi sefydlu busnesau llwyddiannus gyda photensial twf go iawn.

Hyrwyddwr Cydraddoldeb Rhywedd

Bydd ein gwobr Hyrwyddwr Cydraddoldeb Rhywedd yn cydnabod unigolyn, o unrhyw rywedd, sydd wedi cymryd agwedd ragweithiol er mwyn cau’r rhaniad rhywedd yn eu gweithle. Bydd y person hwn yn fodel rôl go iawn sy’n deall pam mae amrywiaeth rhywedd o fudd i’r holl weithwyr, ac nid menywod yn unig. Byddant wedi rhedeg menter neu ymgyrch lwyddiannus er mwyn mynd i’r afael yn uniongyrchol ag anghydbwysedd rhywedd, gan arwain at effaith gadarnhaol a gwelliannau i weithwyr unigol a’u sefydliad cyfan.

Arweinydd

Mae’r wobr hon yn dathlu menywod sydd wedi torri cwys newydd ac sy’n arwain trwy esiampl. Bydd yr enillydd yn fenyw sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ei rhinwedd ei hun ac sydd wedi defnyddio’r cyfleoedd a gynigir gan y swydd sydd ganddi i gefnogi a mentora menywod eraill ar eu llwybrau gyrfa.

Dysgwr

Mae dysgu gydol oes o fudd enfawr i bawb. Mae ganddo’r grym i newid bywydau. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi ailddechrau dysgu a/neu wedi ailafael yn eu haddysg ac wedi gwneud yn fawr o’r cyfle. 

Seren Ddisglair

Rydyn ni am ddathlu’r menywod ifanc mewn gwahanol swyddi a sectorau sy’n dangos addewid at y dyfodol. Bydd enillydd y wobr hon yn fenyw sydd wedi ymuno â’r gweithle yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, sydd eisoes wedi cael llwyddiant ac sydd wedi dangos gwir botensial.

Menyw Mewn Iechyd a Gofal

Mae’r wobr newydd hon yn adlewyrchu’r effaith anghymesur y mae pandemig Covid-19 wedi’i gael ar fenywod – gan gynnwys bod menywod ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn weithwyr allweddol. Mae’r wobr hon ar gyfer menyw sydd wedi gosod esiampl wych o fewn unrhyw agwedd ar iechyd neu ofal, o staff meddygol a chymorth i rolau hyfforddi ac addysgol.

Menyw Mewn Chwaraeon

Mae’r wobr hon yn cydnabod y cyfraniad mae menywod yn ei wneud i chwaraeon yng Nghymru. Gall fod yn athletwraig, yn hyfforddwraig neu unrhyw rôl arall lle maen nhw wedi codi sylw neu gynyddu effaith campau’r menywod yng Nghymru.

Menyw Mewn STEM

Bydd y wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sy’n adeiladu Cymru trwy hyrwyddo eu taith yrfa eu hunain a gwneud gwahaniaeth go iawn i’w sectorau eu hunain yng Nghymru. Bydd ein henillydd yn annog menywod eraill i ymuno â’r disgyblaethau hyn ac yn cefnogi menywod i symud ymlaen ar eu llwybr gyrfa.

Gwobr i Cyflogwr Chwarae Teg

Bydd y wobr hon yn dathlu ein Cyflogwyr Chwarae Teg sydd ar eu taith i gydraddoldeb rhwng y rhywiau yn eu sefydliadau. Byddwn yn asesu’r pellter a deithiwyd a’r effaith a gyflawnwyd.

Mae Mencap yn gweithio gyda Chwarae Teg ac yn cefnogi Gwobrau Womenspire dros y ddwy flynedd nesaf drwy noddi y Wobr Cysylltydd Cymunedol.

Bydd y wobr yn amlygu’r gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud gan fenywod ag anabledd dysgu ym mhob rhan o Gymru ac yn codi ymwybyddiaeth o’r rhai sy’n haeddu canmoliaeth a chydnabyddiaeth.

Nod y Wobr Cysylltydd Cymunedol yw cynyddu hyder menywod ag anabledd dysgu i enwebu neu gael eu henwebu. Yn ei dro, y gobaith yw y bydd yn annog gwobrau’n gyffredinol i ddod yn fwy hygyrch i fenywod ag anabledd dysgu a’i fod yn arwain at feithrin positifrwydd ac ymdeimlad o hunan gred bod eu straeon yr un mor ysbrydoledig ag unrhyw ddinesydd arall yng Nghymru.

Gair i gall ar sut i wneud enwebiad Womenspire llwyddiannus

  • Neilltuwch ddigon o amser i ysgrifennu’r enwebiad – peidiwch â’i adael tan y funud olaf
  • Dewiswch y categori cywir ar gyfer eich enwebiad – darllenwch ddisgrifiadau’r gwobrau yn ofalus cyn dewis y categori.
  • Sicrhewch eich ffeithiau! Cynhwyswch unrhyw ystadegau neu ffeithiau sy’n dangos yr effaith y mae eich enwebai wedi’i chael
  • Ceisiwch fewnbwn gan eraill sy’n adnabod eich enwebai

Gallwch chi enwebu cymaint o fenywod a busnesau ag y dymunwch ar draws ein holl gategorïau.

Mae pedwar cwestiwn i’w hateb

  1. Ysgrifennwch grynodeb am y fenyw rydych chi’n ei henwebu (hyd at 150 gair)
  2. Beth mae wedi’i gyflawni a/neu pa effaith a gafodd (hyd at 250 gair)
  3. Pa rwystrau neu heriau y llwyddodd i’w goresgyn? (hyd at 250 gair)
  4. Sut mae wedi annog neu gefnogi menywod? (hyd at 250 gair)

Wrth ateb y cwestiynau…

Nodwch yn glir pam rydych chi’n credu bod eich enwebai chi yn haeddu ennill – mae’r adran trosolwg yn gyfle i chi esbonio pwy ydyn nhw, beth maen nhw wedi’i wneud a sut maen nhw wedi gwneud hynny. Rhowch grynodeb o’r unigolyn – rydyn ni eisiau deall ei stori.

Pa wahaniaeth maen nhw wedi’i wneud? Wrth ddisgrifio eu cyflawniadau, dywedwch ba effaith y maen nhw wedi’i chael. Os ydyn nhw wedi codi llawer o arian – pa effaith mae hynny wedi ei chael ar eu helusen? Os ydyn nhw’n arweinydd anhygoel – beth mae hyn yn ei olygu i’r sefydliad a’u cydweithwyr? Os ydyn nhw’n rhedeg eu busnes eu hunain – beth mae hyn yn ei olygu i’r economi leol?

Dywedwch wrthym am eu taith i’n helpu ni i’w deall ychydig yn well. Gallai’r rhwystrau y maen nhw wedi’u goresgyn fod yn unrhyw beth; efallai eu bod nhw wedi wynebu gwahaniaethu neu’n gweithio mewn sector lle mae menywod yn brin, gallai’r rhwystr fod yn un ariannol neu gymdeithasol neu efallai eu bod wedi goresgyn rhyw fath o anhawster personol.

Dywedwch wrthym pam eu bod nhw’n eich ysbrydoli chi yn y ffordd y maen nhw’n annog a chefnogi menywod. Mae menywod ysbrydoledig yn cefnogi ac annog eraill i wneud yr un fath. Gallen nhw gefnogi menywod yn ffurfiol, er enghraifft, trwy eirioli, mentora, siarad mewn digwyddiadau neu ysgrifennu blogiau, neu yn anffurfiol, er enghraifft, trwy eich annog i wneud cais am ddyrchafiad neu i gyflawni gweithgarwch newydd neu eich helpu chi trwy gyfnod anodd. Gallen nhw roi o’u hamser i gefnogi menywod eraill yn eu cymuned a rhoi’r hyder iddyn nhw dyfu a gwneud mwy. Os ydych chi’n ansicr ynglŷn â hyn, efallai y byddai’n werth i chi ofyn i bobl eraill sy’n adnabod eich enwebai beth maen nhw wedi’i wneud iddyn nhw hefyd.

Pob lwc!

Diolch i’n holl noddwyr am eich cefnogaeth, a’ch ymrwymiad i wneud Cymru’n genedl gyfartal rhwng y rhywiau.

Cliciwch ar logo noddwr i glywed pam eu bod yn cefnogi gwaith Chwarae Teg.

Prif Noddwr

Opel Vauxhal Finance

Arweinydd

Cysylltydd Cymunedol

Mencap Cymru

Dysgwr

Entrepreneur

Development Banc

Gwobr i Cyflogwr Chwarae Teg

Hodge Bank

Menyw Mewn Chwaraeon

Sport Wales

Menyw Mewn Iechyd a Gofal

NHS HEIW

Menyw Ym Maes STEM

ABPI

Pencampwraig Gymunedol

Tiny Rebel

Seren Ddisglair

Target Group

Cyfleoedd I Noddi

Os yw eich sefydliad yn awyddus i gefnogi datblygiad proffesiynol menywod a’ch bod am sicrhau bod eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau’n cyrraedd i ganol carfan benodol allweddol o’r boblogaeth, mae bod yn noddwr Gwobrau Womenspire yn ffordd wych o greu argraff. I archebu'ch cyfle noddi neu am wybodaeth bellach cysylltwch â womenspire@chwaraeteg.com

30th Sep 2021
Womenspire 2021 winners announced
Post
10th May 2021