Mae cofrestru ar gyfer Womenspire 2020 ar agor

Bydd Womenspire 2020 yn digwydd ddydd Mawrth 29 Medi, ar ffurf seremoni wobrwyo ar-lein yn ffrydio ar nifer o lwyfannau gwahanol.

O ystyried y sefyllfa bresennol, a’r ansicrwydd sy’n parhau gyda’r coronafeirws, teimlen mai hwn oedd y penderfyniad cywir. Rydym yn ymroddedig i ddathlu llwyddiannau anhygoel ein menywod gwych, ond ein blaenoriaeth ni yw cadw pawb yn ddiogel.

Bydd gennym bopeth y byddech yn ei ddisgwyl o’n seremoni wobrwyo Womenspire, o fideos o’r menywod a ddaeth i’r brig yn cael eu chwarae drwy gydol y digwyddiad i berfformiadau byw gan artistiaid benywaidd.

Mae gwobrau eleni, a gefnogir unwaith eto gan ITV Wales a llu o noddwyr blaengar, yn gyfle i ni dynnu sylw at fenywod sy’n goresgyn rhwystrau ac yn cefnogi menywod eraill i gyflawni a ffynnu, ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol


Mae Womenspire yn cydnabod pob agwedd ar fywydau menywod, o lwyddiannau personol i gyfraniadau rhagorol, ac rydym yn awyddus i chi fod yn rhan o’r dathliadau hyn. Cofrestrwch nawr: facebook.com/events/625048224811419/

Beth sy’n drawiadol yw’r ffaith nad oes gan lawer o’r menywod unrhyw syniad pa mor arbennig ydyn nhw, ac mae’n gyfl e gwych i ITV allu adrodd hanes y menywod hyn a bod yn rhan o’r digwyddiad.

Nia Britton
ITV Wales

Gwobrau Unigol

Mae ein panel wedi creu rhestr fer ar ôl dewis a dethol o’r cannoedd o geisiadau gwych a dderbyniwyd

Bydd mwy o wybodaeth am bob un ar ein gwefan yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dewch i gwrdd â’r rhai sydd ar y rhestr fer…

Aelod O'r Bwrdd

Mae menywod yn dal i gael eu tangynrychioli ar lefel bwrdd ledled Cymru. Mae’r wobr hon yn cydnabod cyflawniad menyw sydd wedi cael effaith enfawr ar ei busnes fel Cyfarwyddwr Anweithredol.

Cwrdd â’n teilyngwyr

Dr Victoria Winckler – Merthyr Tudful

Enwebwyd Victoria am ei gwaith fel Aelod o Fwrdd Traveline Cymru lle mae hi wedi cael effaith enfawr ar y bwrdd a theithwyr fel ei gilydd. Mae llawer o bobl yn llwyr ddibynnol ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mae Victoria wedi sicrhau eu bod yn ganolog i’r sgwrs. Mae hi’n credu’n gryf bod amrywiaeth ar fyrddau’n hanfodol er mwyn i sefydliad lwyddo. Yn ogystal â gallu cynnig ei harbenigedd drwy ei rôl ar y bwrdd, mae hithau hefyd wedi dysgu llawer. Mae’n annog menywod eraill i fanteisio ar y cyfleoedd hyn gan ei fod o fudd i’r ddau barti. Dr Victoria Winckler yw Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan, gan ei sefydlu fel melin drafod fwyaf cyffrous ac arloesol Cymru.

Janice Bell – Caerffili

Janice yw’r Pennaeth Cymorth gyda Chymdeithas Tai United Welsh, ac mae hi hefyd wedi bod yn Gadeirydd Tai Pawb ers 2018. Mae Tai Pawb yn elusen sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol yn y sector tai yng Nghymru. Ym mhob agwedd ar ei bywyd, mae Janice yn credu bod cynhwysiant ar bob lefel yn allweddol. Gan drin pobl â charedigrwydd ac anogaeth, mae Janice yn sicrhau bod gan bawb le i rannu eu harbenigedd a’u barn ac mae’n rhoi lle iddynt dyfu. Mae hi wedi creu amgylchedd lle gall pobl ddangos eu gwir bersonoliaeth, a byddai’n annog eraill i wneud yr un peth.

Jessica Leigh Jones – Bro Morgannwg

Mae Jessica Leigh Jones yn beiriannydd ac astroffisegydd sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae hi’n eistedd ar Fwrdd EESW. Gan gyfrannu ei sgiliau, ei gwybodaeth a’i phrofiad o ddysgu STEM, mae Jessica wedi datblygu brwdfrydedd dros strategaeth a diwylliant sefydliadol drwy eistedd ar amryw fyrddau. Jessica yw cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol iungo, sefydliad sy’n ysgogi gweithlu uchelgeisiol, hyblyg a gwydn drwy ddefnyddio prentisiaethau o ansawdd uchel, ac fe ymunodd ag IfATE a CBAC yn 2018 gyda’r uchelgais i gydgysylltu strategaethau a throsglwyddo arferion gorau ar draws ffiniau. Mae hi bob amser yn dysgu er mwyn gwella ei gwybodaeth ac yn aros ar flaen y gad o ran arferion gwaith ac addysg.

Julia Perry & Marie Bradley (enwebiad ar y cyd ar gyfer FABRIC) – Abertawe

Mae amrywiaeth ar fyrddau’n bwysig ac mae hyn yn cynnwys gwahanol setiau sgiliau. Mae’r gweithiwr cymdeithasol, Maria, a’r gweithiwr proffesiynol ym maes cyllid, Julia, yn dod â sgiliau ategol i FABRIC, sefydliad arobryn sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl ifanc 16+ oed sy’n gadael gofal. Oherwydd eu brwdfrydedd dros gefnogi pobl ifanc, aeth y ddwy ati i ysgwyddo rolau bwrdd am y tro cyntaf. Gwerthfawrogir eu harbenigedd gan y sefydliad ac mae wedi’u cefnogi o’r cychwyn cyntaf hyd at ehangu eu gweithrediadau. Yn ogystal â darparu cyfoeth o wybodaeth a sgiliau, mae barn Maria a Julia wedi bod yn amhrisiadwy i dîm FABRIC ac maent wedi bod yn hyrwyddwyr penigamp ar gyfer y sefydliad.

Arweinydd

Mae’r wobr hon yn dathlu menywod sydd wedi torri cwys newydd ac sy’n arwain trwy esiampl. Bydd yr enillydd yn fenyw sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ei rhinwedd ei hun ac sydd wedi defnyddio’r cyfleoedd a gynigir gan y swydd sydd ganddi i gefnogi a mentora menywod eraill ar eu llwybrau gyrfa.

Cwrdd â’n teilyngwyr

Xuehua Liu Au-Yeung – Abertawe

Mae Shirley yn arweinydd cymunedol go iawn, ac mae ganddi’r gallu i ddod â phobl at ei gilydd, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Symudodd i Gymru i gwblhau ei MBA, a dewisodd ymgartrefu yn Abertawe. Yn 2016, roedd Shirley yn Gyd-sefydlydd Ysgol Tsieineaidd Sefydliad Confucius yn Abertawe, sy’n ysgol nid-er-elw. Dyma’r ysgol Tsieineaidd gyntaf yn y DU i gael ei sefydlu gan y Sefydliad a’r gymuned Tsieineaidd. Hi hefyd yw sylfaenydd y “Chinese in Wales Association ” (CIWA) sy’n darparu gwasanaethau i gefnogi pobl Tsieineaidd ethnig sy’n byw yng Nghymru. Ar y cychwyn roedd diffyg arian a dim ond tri gwirfoddolwr, ond bellach mae wedi tyfu i fod â phedwar aelod o staff cyflogedig a deg gwirfoddolwr allweddol. Mae gan Shirley frwdfrydedd dros y gymuned a darparu cyfleoedd i’r rhai o’i hamgylch ddatblygu. Yn ôl Shirley, drwy fod yn garedig i chi’ch hun a chredu y gallwch chi wneud unrhyw beth, gellir cyflawni pethau mawr.

Lolita Tsanaclis – Caerdydd

Ganwyd Lolita ym Mrasil, ac mae hi wedi bod yn arweinydd yn sector gwyddonol Cymru am y 30 mlynedd diwethaf. Ar hyn o bryd, mae Lolita’n Gyfarwyddwr Sefydlol a Gwyddonol Labordai Cansford yng Nghaerdydd, a hi sy’n arwain y sefydliad sydd ar flaen y gad o ran profion cyffuriau ac alcohol er mwyn helpu mewn achosion amddiffyn plant a hyrwyddo amgylcheddau gwaith diogel. Fel arweinydd, mae Lolita wedi meithrin angerdd dros wyddoniaeth yn ei staff. Gan rymuso’r staff o’i hamgylch, mae hi wedi datblygu pobl i fod yn annibynnol, i ddatblygu eu syniadau eu hunain ac i fod yn greadigol. Byddai’n annog menywod i beidio â chael eu twyllo gan y camsyniad am yrfaoedd STEM. Maen nhw ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn gwneud gwahaniaeth.

Yr Athro Ruth Northway – Pontypridd

Mae Ruth yn Athro Nyrsio Anableddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. Gwyddai Ruth ei bod am weithio yn y maes hwn pan yn ddeunaw oed, ac mae hi wedi manteisio ar bob cyfle i ddatblygu ei gyrfa a bod yn eiriolwr arbennig ar ran pobl ag anableddau dysgu. Gan annog cydweithwyr a myfyrwyr fel ei gilydd, mae Ruth wedi dangos penderfyniad ac ymroddiad i hyrwyddo a datblygu ei phroffesiwn. Mae’n parhau i feithrin cyfleoedd i’w myfyrwyr ymestyn eu haddysg a’u hymarfer proffesiynol, ac mae’n credu’n gryf mewn edrych ar gryfderau unigolion. Yn ôl Ruth, wiw i chi feddwl am yr hyn na allwch chi ei gyflawni: canolbwyntiwch ar yr hyn y gallwch chi ei gyflawni.

Tracey Rankine – Pen-y-bont

Mae Ditectif Brif Arolygydd Tracey Rankin, Heddlu De Cymru, yn rhagori mewn datblygu cydweithwyr. Mae ei deallusrwydd emosiynol wedi ei galluogi i gydnabod potensial mewn eraill ac mae hi wedi darparu llwyfan i feithrin talent. Mae ganddi ddawn brofedig o ran gwerthfawrogi dynameg timau ac anghenion unigol, ac mae hi’n manteisio ar y rhain yn gyson er budd pawb. Gan gydnabod yr angen am newid strwythurol, brwydrodd Tracey i weithredu trefn gweithio hyblyg o fewn yr adran. Mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar bob aelod o staff ac mae’n caniatáu recriwtio gweithlu mwy amrywiol. Roedd hyn nid yn unig o fudd i weithwyr: cafodd effaith gadarnhaol sylweddol ar waith y tîm hefyd.

Pencampwraig Gymunedol

Mae yna lawer o enghreifftiau o fenywod sydd wedi cyfrannu’r sylweddol at ein cymunedau – yn enwedig ar adegau o argyfwng neu her. Arwres dawel sydd heb dderbyn y clod haeddianol fydd hon – rhywun sy’n osgoi sylw ond y mae ei chymuned yn cydnabod ei chyfraniad ac yn ei hystyried fel model rôl ar gyfer menywod a merched eraill ledled Cymru.

Cwrdd â’n teilyngwyr

Hazel Lim – Abertawe

Hazel Lim yw sylfaenydd y Grŵp Cymorth Awtistiaeth Tsieineaidd. Ar ôl i’w mab dderbyn diagnosis fod ganddo awtistiaeth, symudodd Hazel i Abertawe ac astudio gradd meistr yn y cyflwr. Roedd Hazel yn ymwybodol fod anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASD) yn bwnc tabŵ o fewn y diwylliant Tsieineaidd a’i fod yn stigma enfawr. Mae’r cyflwr yn cael ei guddio yn aml, a gall diagnosis deimlo fel diwedd y byd i lawer o deuluoedd yn ei chymuned. Mae Hazel yn brwydro i newid y canfyddiad hwnnw a’i chenhadaeth yw darparu’r cymorth i’r plant hynny a’u teuluoedd sydd wir yn ei angen. Mae Hazel wedi darparu cymorth i lawer o deuluoedd yn Abertawe ac mae’n ceisio ehangu’r gefnogaeth y mae’n ei chynnig. Wrth chwalu’r rhwystrau diwylliannol hyn, mae hi’n sicrhau bod pobl ifanc ag awtistiaeth yn cael y gefnogaeth gywir i gyflawni eu potensial.

Melissa Berry – Abertawe

Yn gyn-gapten tîm rygbi Cymru i fenywod, Mellissa yw cyfarwyddwr y ganolfan Include yn Abertawe. Mae’r ganolfan hon yn cael ei chynnal gan bobl sydd wedi bod yn agored i niwed, gan gynnwys cyn-droseddwyr, ar gyfer eraill sydd bellach ar daith adfer. Y syniad yw defnyddio potensial pobl sydd â phrofiad byw o’r heriau sy’n wynebu grwpiau difreintiedig, ac iddynt allu helpu eraill i droi eu bywydau o amgylch. Gyda brwdfrydedd am niwrowyddoniaeth, y gwnaeth ei ddarganfod wrth chwarae rygbi, mae Mellissa yn credu bod deall sut mae’r ymennydd yn gweithio yn gallu helpu pobl i wella yn dilyn trawma a mynd ymlaen i gyflawni eu potensial. Gan gyd-gerdded â’i theulu yn Include, mae hi’n arwain y ffordd i sicrhau nad yw pobl yn cael eu trin fel labeli a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu cefnogi a’u grymuso i ddilyn eu trywydd eu hunain mewn bywyd a ffynnu.

Pamela Judge – Ceredigion

Fel un sy’n tanio brwdfrydedd dros gyfiawnder cymdeithasol, mae Pamela wedi ymfyddino dros 500 o ferched yn ardal Ceredigion i ddod yn ymgyrchwyr gweithredol ar ran menywod sy’n brwydro yn erbyn anghydraddoldeb ym mhensiwn y wladwriaeth (WASPI). Trwy brofiad personol, gwnaeth Pamela sylwi bod menywod a anwyd yn y 1950au yn cael eu trin yn annheg a’u cosbi’n ariannol. Trwy gydol ei bywyd, mae Pamela wedi ymgyrchu dros sefydliadau fel Cymorth i Fenywod ac mae o hyd yn sicrhau bod lleisiau menywod yn cael eu clywed a’u bod yn cael eu grymuso er mwyn gwneud newid sylweddol o fewn eu cymunedau. Gan ddatgloi potensial y menywod sydd yn ei chymuned, mae Pamela wedi profi eu bod yn rymus iawn ac mae’n parhau i wneud hynny. Wrth sicrhau ei bod yn darparu’r gefnogaeth i’r rhai sy’n anghyfarwydd â gweithredu gwleidyddol, mae hi wedi ennill cefnogaeth yr Aelod Cynulliad ac Aelodau Seneddol lleol ac mae hi’n parhau i frwydro dros gyfiawnder ar ran menywod WASPI.

Philippa Davies – Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Yn byw yn yr Wyddgrug, Phillippa yw awdur y ddrama Dancing in the Wings. Mae’r ddrama deimladwy hon yn seiliedig ar ei brwydr ei hun gyda marw-enedigaeth a cholli plentyn. Nod Dancing in the Wings yw codi ymwybyddiaeth o’r materion hyn ac estyn allan i’r rhai sy’n wynebu caledi tebyg a dangos iddynt nad ydynt ar eu pennau eu hunain. Ar ôl treulio tair blynedd yn ceisio cael mynediad at y cymorth cywir, mae Phillippa yn benderfynol ei bod am wneud gwahaniaeth ar ran y teuluoedd hynny sydd wedi profi colled debyg. Mae Dancing in the Wings wedi cael ei pherfformio yn Theatr Clwyd a’r Forum yng Nghaer. Mae’r ddrama hefyd yn cael ei defnyddio gan fydwragedd a staff eraill y GIG yn ystod eu datblygiad proffesiynol, gan ganiatáu iddynt wella eu harferion gwaith ar adeg sy’n anodd dros ben.

Menyw Ym Maes STEM

Bydd y wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sy’n adeiladu Cymru trwy hyrwyddo eu taith yrfa eu hunain a gwneud gwahaniaeth go iawn i’w sectorau eu hunain yng Nghymru. Bydd ein henillydd yn annog menywod eraill i ymuno â’r disgyblaethau hyn ac yn cefnogi menywod i symud ymlaen ar eu llwybr gyrfa.

Cwrdd â’n teilyngwyr

Youmna Mouhamad – Abertawe

Yn wreiddiol o Mayotte, mae Youmna ar hyn o bryd yn gymrawd trosglwyddo technoleg ym Mhrifysgol Abertawe sy’n gweithio ar wella’r casgliad cerrynt ar gelloedd solar, pan nad yw’n dawnsio salsa wrth gwrs! Mae’n angerddol am gydraddoldeb a grymuso pobl ifanc. Fel aelod o bwyllgor Bocs Sebon gwyddoniaeth Abertawe, hyrwyddodd gydraddoldeb rhywiol mewn STEM. Fe’i hysbrydolwyd gan hyn i greu rhwydwaith BAME y coleg peirianneg a gyflwynodd drafodaethau addysgol ar gydraddoldeb hiliol a sicredig cyllid ar gyfer cwrs arwain wedi’i deilwra i fyfyrwyr BAME. Gan ddefnyddio ei sgiliau arloesi, sefydlodd Youmna – Myana Naturals, busnes cychwynnol gydag i offeryn arloesol ar gyfer gwallt afro.

Hannah Pearce – Castell-nedd

Mae Hannah yn fam i ddau o blant ac yn sefydlydd Big Bang UK. Fel Peiriannydd Sifil cymwysedig, bu’n gweithio yn y diwydiant adeiladu o’r blaen fel Uwch Beiriannydd ar brosiectau technegol a heriol iawn. Ym mis Mawrth 2010 cafodd ei chymryd i’r ysbyty gyda llid yr ymennydd. Newidiodd hyn fywyd Hannah am byth. Roedd hi’n methu gwneud y swydd roedd hi’n ei charu mwyach, felly datblygodd Hannah ffordd newydd o gyfleu ei brwdfrydedd dros STEM. Creodd Big Bang UK i annog ac ysbrydoli’r to iau i fynd i yrfaoedd sy’n gysylltiedig â STEM. Drwy redeg labordai a gwersylloedd gwyliau STEM, mae Hannah wedi gweithio gyda llawer o blant ifanc, gan ysgogi eu brwdfrydedd a’u cyffro dros STEM. Mae hi wrth ei bodd yn helpu i ddatgloi dychymyg plant a’u cefnogi i weld bod unrhyw beth yn bosibl.

Tenovus Virus Tinkerers – Caerdydd

Wrth weithio i’r elusen Gofal Canser Tenovus, cafodd Bethan a Lisa syniad i wneud pobl yn ymwybodol o’r gwaith ymchwil arloesol sy’n cael ei wneud gan Tabitha ym Mhrifysgol Caerdydd. Aethant at Ceri ac Ellie o Exitus Escape Rooms yng Nghaerdydd. Daeth y tîm at ei gilydd i ddatblygu Ystafell Ddianc y Tenovus Virus Tinkerers. Gan ddod â gwyddoniaeth yn fyw, mae angen i ymwelwyr gadw’r labordy i weithio drwy ddatrys posau er mwyn galluogi newidiadau i DNA firysau penodol, a’u hyfforddi i ymosod ar gelloedd canser yn lle celloedd iach. Dyma’n union mae Tabitha yn ei wneud yn ei labordy. Mae cyfuno sgiliau i greu’r profiad hwn yn hyrwyddo STEM a datblygiadau mewn ymchwil canser i’r cyhoedd yn ehangach. Mae Ceri ac Ellie yn rhoi 5% o’r holl archebion i Tenovus. Arloesol, creadigol a newydd i Gymru: mae Tenovus Virus Tinkerers yn dangos beth y gellir ei gyflawni gydag amrywiaeth o sgiliau gwahanol.

Amy Rattenbury – Glyndwr Uni, Wrecsam

Mae Amy yn ffynnu fel darlithydd mewn Gwyddoniaeth Fforensig BSc (Anrh) ym Mhrifysgol Glyndŵr. Magodd ei brwdfrydedd dros ganfod y gwirionedd yn ifanc. Erbyn iddi droi’n 22, roedd hi’n addysgu; gan rymuso ac annog myfyrwyr i ddysgu sgiliau gwyddonol, mae ei brwdfrydedd dros ei myfyrwyr yn pefrio ohoni. Mae Amy yn fentor answyddogol i lawer ac yn esiampl wych o ran annog menywod i wneud rolau STEM. Mae Amy’n credu mewn rhoi profiad ymarferol ac addysg i’w myfyrwyr mewn gwahanol gyd-destunau, ac mae hi’n ymgymryd â PhD mewn Addysg. Er nad yw’n dod o Ogledd Cymru yn wreiddiol, mae Amy’n cydnabod pwysigrwydd ymgysylltu â’r gymuned o’i hamgylch yn Gymraeg ac mae’n sicrhau bod hyn yn rhan annatod o’r gwaith allgymorth y mae hi a’r tîm yn ei wneud.

Noddir gan


Menyw Mewn Chwaraeon

Mae’r wobr hon yn cydnabod y cyfraniad mae menywod yn ei wneud i chwaraeon yng Nghymru. Gall fod yn athletwraig, yn hyfforddwraig neu unrhyw rôl arall lle maen nhw wedi codi sylw neu gynyddu effaith campau’r menywod yng Nghymru.

Cwrdd â’n teilyngwyr

Kelly Leonard – Aberdâr

Mae Kelly o hyd wedi bod yn frwdfrydig dros chwaraeon, ac wrth gyflawni ei breuddwyd o ddod yn hyfforddwraig hyfforddiant corfforol yn y Llu Awyr Brenhinol (RAF), ffynnodd mewn amgylchedd sydd dan ddylanwad dynion yn bennaf. Yn ddirybudd, cafodd Kelly ddamwain fawr a’i gadawodd â defnydd rhannol o’i throed, ond gydag optimistiaeth ac wrth fod yn benderfynol, ceisiodd nifer o chwaraeon amrywiol yn ystod y blynyddoedd. Weithiau, byddai hi’n cael anafiadau pellach, ond ni fyddai hyn yn torri ei hysbryd. Gwahoddwyd Kelly i chwarae gêm o rygbi cadair olwyn gan y Gemau Invictus ac nid yw wedi edrych yn ôl ers hynny. Mae bellach yn is-gapten o dîm Invictus y Deyrnas Unedig ar gyfer 2020. Mae’n sefydlu timau yn ei hardal ar hyn o bryd, ac mae hi eisiau annog cyn-filwyr a sifiliaid fel ei gilydd i gymryd rhan yn y gamp ‘gyflym a ffyrnig’ hon. Yn hyfforddi nofio a phêl-droed i blant yn barod, mae Kelly bellach am ddechrau hyfforddi rygbi cadair olwyn a gweld y gamp yn tyfu.

Elenor Snowsill – Caerdydd

Mae Elinor wedi bod yn chwaraewr rygbi dros Gymru am fwy na deng mlynedd. Wrth berfformio ar frig ei gyrfa rygbi broffesiynol, canfu ei brwdfrydedd wrth helpu merched i lwyddo yn yr ysgol. Fel hyfforddwr a mentor ar gyfer y School of Hard Knocks, mae Elinor yn gweithio gyda merched ledled de Cymru sydd yn fwyaf tebygol o ymddieithrio rhag addysg. Mae Elinor yn credu bod chwaraeon yn gallu datgloi potensial y merched hyn, ac wrth ddarparu cymorth hyfforddi a mentora un i un i’r merched y mae’n gweithio gyda nhw, mae hi hefyd yn tanio eu brwdfrydedd dros rygbi. Mae gweithio fel tîm, arweinyddiaeth ac ymrwymiad i hyfforddiant yn rhai yn unig o’r sgiliau y mae’n helpu iddynt eu datblygu. Yn awyddus i ehangu’r gwaith hwn ar lefel ryngwladol, mae Elinor yn eiriolwr gwirioneddol dros rygbi ar bob lefel.

Gwen Spurlock – Abertawe

Mae Gwen yn bencampwraig syrffio Cymru ac mae wedi ennill y UK Pro Surf Tour ar gyfer menywod tair gwaith. Ar ôl cael gwybod na fyddai byth yn syrffio eto o ganlyniad i anaf trawmatig i’r ymennydd yn 16 oed, mae Gwen wedi mynd o nerth i nerth. Mae Gwen yn awyddus i hyrwyddo syrffio fel hobi ac fel proffesiwn ar gyfer menywod yn Abertawe. Cafodd Gwen ei hysbrydoli gan fodel rôl benywaidd wrth iddi ddarganfod ei brwdfrydedd dros syrffio ac mae bellach yn annog ac yn cefnogi merched ar bob lefel, o ddechreuwyr trwy Wersyll Merched HOW i hyfforddi a rheoli proffesiynol ar gyfer y Gemau Olympaidd. Mae Gwen yn falch mai menyw yw ein gobaith gorau o ennill medal yn y gemau nesaf, ac mae’n gobeithio creu ffynhonnell o dalent ar gyfer y gamp ‘anhygoel’ hon.

Laura Charles-Price – Abertawe

Gan weithio i Criced Cymru, mae Laura yn byw ac yn anadlu criced. Mae Laura yn frwdfrydig dros dyfu gêm gynaliadwy ar gyfer menywod a merched. Trwy ddarparu gweithgareddau criced atyniadol a modelau cyllido cynaliadwy, mae Laura yn allweddol wrth sicrhau bod yr ymyrraeth yn para yn y gamp hon lle ceir dynion yn bennaf. Trwy ddarparu hyfforddiant ar gyfer menywod, mae Laura yn gyfrifol am gynhwysiant benywaidd mewn pwyllgorau ledled de Cymru o Sir Gaerfyrddin i Drefynwy. Gan gydnabod y gellir ystyried criced fel camp elitaidd ag offer drud, mae Laura yn sicrhau bod cit yn cael ei ddarparu ar gyfer merched y gynghrair fel bod pob merch yn gallu dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i fwynhau’r gamp. Nid yw Laura byth yn cymryd ‘na’ fel ateb, ac mae’n newid golwg criced er gwell trwy ddarparu llwybr clir ar gyfer datblygu’r gamp ar gyfer menywod a merched.

Seren Ddisglair

Rydyn ni am ddathlu’r menywod ifanc mewn gwahanol swyddi a sectorau sy’n dangos addewid at y dyfodol. Bydd enillydd y wobr hon yn fenyw sydd wedi ymuno â’r gweithle yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, sydd eisoes wedi cael llwyddiant ac sydd wedi dangos gwir botensial.

Cwrdd â’n teilyngwyr

Charlie Morgan and Amy Holland – Bro Morgannwg

Mae Charlie a Amy yn gyfeillion bore oes ac yn gyd-sylfaenwyr Warrior Women Collective – cymuned sy’n tyfu sydd â’r nod o ysbrydoli a dathlu menywod. Mae Warrior Women Collective yn cefnogi ac yn grymuso menywod, boed hynny’n drwy fynychu digwyddiadau, gwrando ar y podlediad, neu fod yn rhan o gymuned ar-lein. Ers sefydlu’r digwyddiad cyntaf yn 2017 maen nhw wedi datblygu’r fenter ac erbyn hyn maen nhw’n rhedeg digwyddiad bob mis gyda niferoedd cynyddol yn cymryd rhan. Maen nhw’n sicrhau eu bod yn rhoi lle canolog i’r fenter, ac wrth y llyw mae’r menywod sy’n mynychu ac yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gwahanol sydd o bwys i fenywod. Maen nhw’n sbardun i greu cysylltiadau newydd ac yn ofod diogel i rannu meddyliau a syniadau.

Bethan Owen – Bodelwyddan

Mae Bethan Owen yn hoffi cadw’n brysur. Mae Bethan yn fyfyriwr yng Ngholeg y Rhyl, ac mae hi’n aelod o gadetiaid yr heddlu, mae’n rhedeg clwb karate ac mae hefyd yn ofalwr ifanc i’w mam. Rhoddodd Bethan gynnig ar karate am y tro cyntaf yn 7 oed a gwirionodd arno. Fel gofalwr ifanc, roedd karate’n rhoi’r hyder, y cymhelliant a’r sgiliau i lwyddo i Bethan. Roedd dod o hyd i hobi a chymuned yr oedd hi’n eu caru yn allweddol o ran gallu cefnogi ei rhieni sydd werth y byd iddi. Fodd bynnag, roedd dosbarthiadau’n ddrud. Felly, sefydlodd Bethan a’i thad Dojo newydd lle nad oedd arian yn rhwystr a lle gellid cynnwys pawb, yn enwedig gofalwyr ifanc eraill. Gan ddechrau’n fach, mae Bethan bellach yn cynnal pedwar dosbarth yr wythnos. Mae hi wrth ei bodd yn gweld pawb yn llwyddo, beth bynnag fo’u hoedran, ac mae’n parhau i gefnogi gofalwyr ifanc eraill. Drwy fod yn agored am ei phrofiadau, hi yw’r model rôl yr oedd hi’n dyheu amdano pan oedd hi’n iau.

Kirsty James – Caerdydd

Yn ei harddegau, datblygodd Kirsty glefyd Stargardt, sy’n fath o nam ar y golwg. Gan geisio byw bywyd yn ôl yr arfer, aeth Kirsty i’r brifysgol gydag uchelgais i ddod yn athro a chuddiodd ddirywiad graddol ei golwg rhag y bobl o’i hamgylch. Un bore, deffrodd Kirsty a chanfod bod ei chyflwr wedi dirywio’n gyflym. Roedd wedi colli ei golwg canolog a throwyd ei byd wyneb i waered. Bellach, allai Kirsty ddim mynd yn athrawes, ond gan ei bod yn gredwr mawr mewn cymryd rheolaeth o’i bywyd, aeth hi ymlaen i weithio gyda sefydliad Gofal Canser Felindre ac yna i’r RNIB, lle dechreuodd fel hyfforddai. Ar ôl dim ond tair blynedd a hanner, mae Kirsty bellach yn Swyddog Ymgyrchoedd, rhywbeth nad oedd erioed wedi meddwl y byddai’n ei wneud. Mae Kirsty yn awyddus i addysgu pobl am golli golwg a’r effaith a gaiff hynny, ac mae hi wedi defnyddio empathi, dealltwriaeth a dygnwch i wneud gwahaniaeth i’r gymuned a bydd yn parhau i wneud hynny.

Claudia Limpert – Caerffili

Ers ei phlentyndod, mae Claudia wedi bod yn cefnogi ei chymuned leol. O wirfoddoli gyda Local Aid yn Abertawe yn ystod ei hastudiaethau Lefel A, gan sefydlu prosiectau mentora i ofalwyr ifanc yn y Brifysgol, i weithio yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru erbyn hyn, mae brwdfrydedd Claudia dros wneud gwahaniaeth yn ysbrydoliaeth fawr. Mewn dim o dro, enillodd Claudia’r sgiliau oedd eu hangen arni i gefnogi mentrau cymdeithasol newydd, a bellach mae hi’n aelod allweddol o’r tîm ac mae ei gyrfa yn parhau i ffynnu. Mae cefnogaeth Claudia i’r sefydliadau hyn yn amhrisiadwy ac mae’n cynnig cyngor arbenigol a safbwyntiau amrywiol. Mae llwyddiant y busnesau hyn yn golygu llawer i Claudia ac mae hi’n cael effaith ar gymunedau ledled Cymru.

Noddir gan

Entrepreneur

Mae llai o fenywod yn cychwyn busnes na dynion ac ar gyfartaledd tua £10,000 yw incwm menyw hunangyflogedig yng Nghymru. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi llwyddo yn erbyn y ffactorau ac wedi sefydlu busnesau llwyddiannus gyda photensial twf go iawn.

Cwrdd â’n teilyngwyr

Jade Fisher – Pontsarn

Gydag ethos i ledaenu caredigrwydd ac anogaeth, sefydlodd Jade Fisher ei busnes cardiau cyfarch yn 2015. Wedi dod o hyd i’w hyder ar hyd y ffordd, mae hi bellach yn rhedeg brand byd-eang sydd â throsiant sy’n dyblu bob blwyddyn.Mae brand Jade yn dathlu cyfeillgarwch mewn modd sy’n wirioneddol ddilys, gan ddefnyddio dyluniadau a ddechreuodd fel negeseuon i’w ffrindiau. Mae hi hefyd yn cael ei hysbrydoli gan lyfrau, cerddoriaeth a barddoniaeth i greu ei chardiau a’i chalendrau hardd. Mae cardiau cyfarch a nwyddau papur Jade yn cael eu gwerthu mewn dros 300 o siopau ar draws Ewrop ac mewn dros 100 o siopau yn Unol Daleithiau America ac Awstralia. Gan wybod pa effaith y gall cynrychiolaeth ei chael, mae menywod o liw a nodweddion gwarchodedig eraill yn ymddangos yn nyluniadau Jade. Mae hyn yn ei galluogi i gysylltu’n wirioneddol â’i chymuned. Fel mentor gyda Chanolfan Arloesi Menter Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog, mae hi’n awyddus i rymuso menywod eraill er mwyn iddynt ymuno â byd busnes. Nid oes rhaid i chi fod yn ‘math arbennig o berson i lwyddo mewn busnes’.

Stephanie Hill – Abertawe

Un o’r grymoedd gwirioneddol dros newid, sefydlodd Stephanie The Dynamic Toolkit Project, 5 mlynedd yn ôl tra ar absenoldeb mamolaeth, o yrfa yn sectorau Dyngarol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r The Dynamic Toolkit Project yn helpu unigolion i ddeall eu seicoleg eu hunain a bod yn rhagweithiol wrth adeiladu eu gwytnwch emosiynol eu hunain ac ehangu gorwelion. Cafodd ei hysbrydoli gan ei thaith ei hun fel goroeswr y tswnami yng Nghefnfor India nad oedd yn gallu cael gafael ar wasanaethau iechyd meddwl i’w chefnogi i wella gydag Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD). Fel graddedig mewn seicoleg, penderfynodd gymryd rheolaeth dros ei hadferiad ei hun ac astudiodd ddulliau therapiwtig eraill ac yna MSc mewn Rheoli Rhagolygon a Datblygu Cynaliadwy. Mae Stephanie yn arbenigo mewn cefnogi staff mewn proffesiynau sy’n rhoi gofal ar draws y sector elusennol a’r sector cyhoeddus. Ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda’r Cenhedloedd Unedig ledled Asia i ddatblygu gallu Heddluoedd i feithrin hunanofal a gwytnwch a chymryd ymagwedd sy’n ymateb i’r rhywiau wrth weithio gyda goroeswyr masnachu mewn pobl. Mae hi hefyd wedi bod yn darparu gweminarau hunanofal drwy’r pandemig i staff ar draws Awdurdodau Lleol Cymru ac Elusennau Cam-drin Domestig a Digartrefedd.

Sam Davies – Dinbych

Yn ymgynghorydd recriwtio arbenigol mewn peirianneg sifil, sefydlodd Sam iConsult Technical yn 2015 yn Ninbych. Gan weithio ar draws y DU, mae Sam yn un o bedwar sefydliad yn unig sy’n recriwtio ar gyfer rolau arbenigol o’r fath ac mae’n gweithio gyda dros 11,000 o beirianwyr bob blwyddyn. Yn frwdfrydig dros Gymru, mae Sam yn falch ei bod wedi tyfu’r busnes i gyflogi aelodau o staff o’r ardal leol ac i ddarparu cyfleoedd ar gyfer dysgu a thyfu. Wedi dysgu ei hunan mewn geotechneg, mae Sam yn darparu’r ymgeiswyr cywir ar gyfer y cwmnïau peirianneg y mae hi’n gweithio gyda nhw. Gan chwilio am gyfleoedd i roi yn ôl o hyd, mae dyngarwch wrth wraidd y busnes i Sam a’i thîm. Maent wedi codi dros £10,000 ar gyfer yr elusen Sense. Trwy gynllun recriwtio graddedigion, mae Sam wedi sicrhau nid yn unig fod cyfleoedd gwych yn cael eu cynnig i raddedigion benywaidd, ond fod yr elw o’r cynllun hwn wedi’i roi i ward y plant yn Ysbyty Glan Clwyd yn ogystal.

Sian Cartledge – Castell-nedd

Nododd y dylunydd graffig Sian fwlch yn y farchnad pan ddechreuodd ei mab Max yn yr ysgol yng Nghwm Tawe. Am ei bod eisiau rhoi rhodd y Gymraeg iddo, cofrestrodd Sian Max mewn ysgol cyfrwng Cymraeg a sylweddolodd yn sydyn, fel siaradwraig Saesneg, y byddai’n anodd ei helpu gyda’i astudiaethau. Yn ystod ei hamser cinio, creodd Sian gardiau fflach i helpu Max i ddysgu. Gwnaeth hyn hefyd ei galluogi hi i ddysgu ochr yn ochr ag ef. Roedd Sian o’r farn y byddai’n helpu ychydig o deuluoedd yn yr un ysgol yn unig, ond o fewn wythnos roedd wedi gwerthu 250 o becynnau o gardiau fflach. Roedd y busnes wedi’i eni. Bellach yn darparu adnoddau Cymraeg, addurniadau cartref a chardiau cyfarch i dros 170 o stocwyr yng Nghymru, mae Sian yn frwdfrydig ynglŷn â helpu eraill. Gan gynnig cyfleoedd cyflogaeth hyblyg i eraill yn yr ardal, mae Sian yn dweud ei bod hi ‘wir yn byw ei breuddwyd’.

Noddir gan


Dysgwr

Mae dysgu gydol oes o fudd enfawr i bawb. Mae ganddo’r grym i newid bywydau. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi ailddechrau dysgu a/neu wedi ailafael yn eu haddysg ac wedi gwneud yn fawr o’r cyfle.

Meet our finalists

Zlatitsa Stoilova – Blaenau Gwent

Yn wreiddiol o Fwlgaria, dilynodd Zlatitsa ei breuddwyd ac yn 2018 symudodd er mwyn creu bywyd yn y DU gyda’i theulu. Mae hi wedi sefydlu bywyd gwaith iddi hi ei hun, wedi dod o hyd i rywle i’w theulu fyw ac wedi cael gwaith mewn gwlad newydd. Mae hi hefyd wedi setlo ei dau blentyn yn yr ysgol, gan eu helpu i addasu i’w hamgylchedd a’u hieithoedd newydd, yn Gymraeg a Saesneg. Gan ei bod yn awyddus i ehangu ei gwybodaeth ac adeiladu gyrfa iddi ei hun, cofrestrodd Zlatitsa ar Cenedl Hyblyg 2 a chwblhaodd hyn yn ei hamser sbâr. Mae wedi ei helpu i ganolbwyntio ar ei sgiliau a’r camau nesaf, a chyda’i dyfalbarhad bydd yn wych ei gweld yn cyrraedd ei llawn botensial.

Carys Godding – Pen-y-bont ar Ogwr

Roedd Carys yn gwybod pan yn 16 oed nad oedd hi eisiau mynd i’r brifysgol. Wrth wneud cais ynghyd â’i chwaer am brentisiaeth ym maes peirianneg, cafodd Carys ei hun yn un o’r aelodau staff benywaidd cyntaf mewn amgylchedd lle’r oedd y mwyafrif yn ddynion. Gan ddysgu sgiliau newydd bob dydd, roedd hwn yn amgylchedd anodd i Carys, lle’r oedd hi’n teimlo dan bwysau i brofi ei hun o hyd. Bellach, mae Carys yn weithiwr proffesiynol yn y diwydiant, mae hi wedi ennill gradd gyntaf mewn Peirianneg Drydanol ac mae hi ar y trywydd i fod yn uwch reolwr gyda Dŵr Cymru. Mae Carys yn frwdfrydig ynglŷn â dysgu, ac mae hi wedi cymryd rheolaeth dros ei llwybr gyrfa ei hun. Mae’n parhau i ddysgu sgiliau technegol ac mae’n frwd dros ddatblygu ei sgiliau arwain hefyd. Gan fanteisio ar bob cyfle a ddaw i’w rhan, mae Carys yn enghraifft ragorol o ‘deimlo’r ofn a bwrw ymlaen beth bynnag!’

Llinos Jones – Sir Gaerfyrddin

Mae Llinos yn weithiwr proffesiynol yn y diwydiannau creadigol, ac mae hi’n credu mai’r celfyddydau yw’r offeryn mwyaf pwerus. I Llinos, adrodd straeon yw celf, yn y bôn. Trwy weithio gyda phobl ifanc ac yn y gymuned, mae Llinos wedi helpu llawer o bobl i ddarganfod eu potensial a mynegi eu hunain trwy ddrama, barddoniaeth a chreu ffilmiau. Yn fwyaf diweddar, mae Llinos wedi cymryd rhan yn y rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Cenedl Hyblyg 2 ac mae hyn wedi ei helpu i roi’r gorau i amau ei galluoedd a chael dyrchafiad fel Swyddog Ymgysylltu Yr Egin yn Sir Gaerfyrddin. Bellach, mae Llinos yn arwain tîm o bobl, ac mae hi’n cymryd y cam nesaf yn ei gyrfa. Gall gael effaith ehangach ar y gymuned y mae’n byw ynddi a gall greu newid go iawn drwy’r celfyddydau y mae am eu gweld.

Izabel Oag – Caerdydd

O ffasiwn i waith maen, mae Izzy wedi cael gyrfa amrywiol. Ar ôl cael llawdriniaeth ar y galon yn 21 oed, penderfynodd Izzy ei bod eisiau llwybr gwahanol i’w hastudiaethau mewn ffasiwn a chafodd hyd i swydd yn gweithio fel cynorthwyydd gweinyddol gydag MS-Group. Yn benderfynol o symud ymlaen, cafodd Izzy ei dyrchafu’n gyflym yn Gynorthwyydd Personol i’r Prif Swyddog Gweithredol. Trwy hyn daeth i gysylltiad â’r strategaeth y tu ôl i’r sefydliad a gyneuodd dân yn ei bol. Fe wnaeth Izzy gymryd rhan a chwblhau Rhaglen Datblygu Gyrfa Chwarae Teg, gan ddysgu sgiliau arwain a rheoli, ac mae wedi magu hyder. Izzy yw’r fenyw gyntaf i ddod yn uwch reolwr yn ei sefydliad. Mae hi bellach yn rheoli tîm ac wedi cyfrannu at y cynllun 5 mlynedd cyntaf sy’n cael ei roi ar waith ar gyfer y sefydliad.

Noddir gan

Gwobrau I Gyflogwr

Hyrwyddwr Cydraddoldeb Rhywiol

Mae busnesau sydd â mwy o amrywiaeth yn fwy proffidiol, yn fwy llwyddiannus ac yn gyflogwyr o ddewis. Mae’r wobr hon yn gwobrwyo sefydliadau sydd wedi mynd ati’n ddiwyd i gau’r bwlch rhwng y ddau ryw yn y gweithle. Byddant wedi cynnal menter neu ymgyrch lwyddiannus i fynd i’r afael yn uniongyrchol â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn eu sefydliad. Byddant yn gallu dangos pam mae amrywiaeth o ran rhywedd o fudd i bob gweithiwr, nid i fenywod yn unig. Byddant yn gallu dangos yr effaith y mae eu gwelliannau wedi ei chael ar eu gweithwyr cyflogedig fel unigolion ac fel sefydliad cyfan.

Cwrdd â’n teilyngwyr

Aberystwyth University Students’ Union – Aberystwyth

Dan arweiniad myfyrwyr a chyda cefnogaeth tîm o staff, mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth am i fyfyrwyr gael y profiad addysg uwch gorau posibl, a thu hwnt. Fel sefydliad sy’n cynnig aelodaeth, mae’r undeb myfyrwyr eisiau sicrhau bod eu haelodau a’u staff yn profi gwir gydraddoldeb wrth gyrchu cyfleoedd a gwasanaethau. Gan fynd ati’n rhagweithiol i ymdrin â chydraddoldeb rhwng y rhywiau, gwerthusodd y sefydliad ddata eu poblogaethau o fyfyrwyr a staff a rhoddodd strwythurau ar waith i sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli ar bob lefel. Drwy wneud newidiadau sylweddol i’w prosesau recriwtio a mabwysiadu prosesau gweithio ystwyth, maen nhw’n fodelau rôl rhagorol ar gyfer y boblogaeth o fyfyrwyr ac yn ehangach.

Pembrokeshire People First – Hwlffordd

Mae Pembrokeshire People First yn elusen sy’n cael ei rhedeg gan ac ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth. Mae cydraddoldeb wrth wraidd popeth a wnânt, ac maen nhw’n darparu eiriolaeth, hyfforddiant, grwpiau a rôl ymgyrchu ar gyfer eu haelodau. Drwy gynnal prosiectau a grwpiau penodol ar gyfer menywod a merched, mae Pembrokeshire People First wedi meithrin diwylliant o gydweithio, dealltwriaeth a charedigrwydd i ddarparu modelau rôl i’w haelodau. Mae’r modelau rôl hyn yn rhai y gall yr unigolion hynny uniaethu â nhw ac maen nhw’n herio ac yn newid meddylfryd o fewn y gymuned. Fel llysgenhadon cydraddoldeb, mae aelodau o staff yn herio stereoteipiau yn barhaus ac yn chwalu rhwystrau i bobl sydd ag anableddau dysgu ac awtistiaeth.

Encon Construction – Caerdydd

Cwmni adeiladu a pheirianneg sifil yw Encon Construction Ltd sy’n cyflogi llai na 50 o bobl. Maen nhw’n ymfalchïo mewn bod yn fusnes cynhwysol ac arloesol. Adnabyddodd Encon heriau o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y diwydiant adeiladu ac roedd eisiau gwneud rhywbeth a fyddai’n mynd ati i annog mwy o fenywod i ddod i mewn i’r gweithlu ac i aros yno. Mae Econ yn cael ei ariannu gan CITB, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar draws y diwydiant i gyflwyno’r Women into Construction Career Changer Project. Drwy ddarparu hyfforddiant, mentora a datblygiad proffesiynol parhaus, mae’n gweithio gydag 20 o fenywod sy’n cael eu lleoli gyda sawl cwmni ar draws y diwydiant a’r gadwyn gyflenwi. Fel cwmni sy’n awyddus i sicrhau newid hirdymor i’r sector, mae Econ hefyd yn gweithio gyda sefydliadau i annog arferion gweithio ystwyth o fewn y diwydiant er budd pawb.

Avia Sports Cars – Caerdydd

Mae Avia Speed Shop yn fusnes teuluol sy’n cynnal a gwasanaethu ceir a cherbydau nwyddau ysgafn. Mewn sector lle mae’r mwyafrif yn ddynion yn draddodiadol, mae gan Avia weithlu cytbwys o ran y rhywiau ac mae wedi mabwysiadu arferion gweithio cydweithredol sy’n galluogi pawb i ffynnu. Drwy weithredu dull rheoli nad yw’n ganolog, mae pob gweithiwr yn teimlo ei fod yn berchen ar ei lwyth gwaith ac mae hyn wedi galluogi’r sefydliad i ffynnu. Mae Avia yn enghraifft wych ar gyfer y sector ehangach ac mae’n cydnabod nad yw ‘trin pawb yr un fath’ bob amser yn arwain at wir gydraddoldeb. Gan ei fod yn frwd dros ehangu’r gronfa dalent i’r sector, mae Avia’n ganolog i’r gwaith o gefnogi fframweithiau addysg a gweithio i ddenu cronfa dalent ehangach at brentisiaethau.

Cyflogwr Chwarae Teg

Bydd y wobr hon yn dathlu ein Cyflogwyr Chwarae Teg sydd ar eu taith i gydraddoldeb rhwng y rhywiau yn eu sefydliadau. Byddwn yn asesu’r pellter a deithiwyd a’r effaith a gyflawnwyd.

Cwrdd â’n teilyngwyr

Open University

Development Bank of Wales

Companies House

Neath Port Talbot Council

Merched Gwych o Gymru

Dewis Y Bobl

Mae ein hymgyrch Merched Gwych o Gymru yn cydnabod merched rhyfeddol – o’r gorffennol a’r presennol – sy’n symbylu, yn dylanwadu ac yn ysbrydoli!

Bydd enillydd Dewis y Bobl yn cael ei ddewis gennych chi o blith ein hymgyrch Merched Gwych o Gymru 2020

Am fwy o wybodaeth: chwaraeteg.com/merched-gwych-o-gymru

Mae pleidlais Dewis y Bobl bellach ar gau. Dilynwch ni ar @ChwaraeTeg neu ymunwch ar drydar neu Facebook ITV Cymru i ddarganfod pwy sydd wedi ennill.

Womenspire 2019

16th Mar 2020
Woman in Sport Award Winner | Womenspire 2019
Post
10th Feb 2020
Rising Star Award Winner | Womenspire 2019
Post
1st Jul 2019
Board Member Award Winner | Womenspire 2019
Post
1st Jul 2019
Community Activist Award Winner | Womenspire 2019
Post
12th Feb 2020
Creative Award Winner | Womenspire 2019
Post
17th Feb 2020
Entrepreneur Winner | Womenspire 2019
Post
27th Jan 2020
Leader Award Winner | Womenspire 2019
Post
2nd Mar 2020
Learner Award Winner | Womenspire 2019
Post
1st Jul 2019
Woman in STEM Winner | Womenspire 2019
Post

Diolch i’n holl noddwyr am eich cefnogaeth, a’ch ymrwymiad i wneud Cymru’n genedl gyfartal rhwng y rhywiau.

I ddarllen mwy am ein noddwyr a’u cefnogaeth i Womenspire 2020, cliciwch ar eu logo isod.

Menyw Ym Maes STEM

ABPI

Dysgwr

Academi Wales

Entrepreneur

Dev Banc Wales

Seren Ddisglair

Hodge Bank

Aelod O’r Bwrdd

GE Logo

Arweinydd

Vauxhall Finance

Partner

Open University
Capital FM
Wales and West Housing
NatWest Cymru
Target

Niche IFA