"Cymdeithas yw'r Anabledd": Menywod anabl a gwaith 

4th June 2020

Mae menywod yng Nghymru yn rhannu llawer o’r un heriau drwy gydol eu bywydau gwaith, ond nid yw cyfleoedd a phrofiadau yn y gwaith yn cael eu siapio’n unigol yn ôl rhyw, ond gan ffactorau croestoriadol fel anabledd, ethnigrwydd, cenedligrwydd ac oedran.

Er mwyn sicrhau bod menywod yng Nghymru yn gallu cyflawni a ffynnu o fewn y gweithlu, ac er mwyn sicrhau canlyniadau cyfartal i bob menyw, mae’n hanfodol ein bod yn deall y profiadau croestoriadol amrywiol hyn.

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried profiadau menywod anabl; y rhwystrau y maent wedi’u hwynebu yn y gwaith a’r cyfleoedd ar gyfer gwella. Mae’n amlygu ble mae’r profiadau hyn wedi cael eu llunio gan anabledd a rhyw; gan dynnu sylw at y gwahaniaethau rhwng menywod a dynion anabl.

Rydym yn gobeithio y bydd yr argymhellion a wneir ar gyfer cyflogwyr, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn yr adroddiad hwn yn cael eu datblygu, ac y gellir defnyddio profiadau’r menywod hyn i lywio’r broses o wneud penderfyniadau er mwyn gwneud y siŵr y gallwn sicrhau canlyniadau cyfartal ar gyfer pob menyw.

"Cymdeithas yw'r Anabledd": Menywod anabl a gwaith  

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried profiadau menywod anabl; y rhwystrau y maent wedi'u hwynebu yn y gwaith a'r cyfleoedd ar gyfer gwella.

Other downloads
Full Report

Mae adroddiad Chwarae Teg yn rhoi ffocws sydd i’w groesawu ar y profiadau a’r rhwystrau penodol y mae menywod anabl yn eu hwynebu wrth ymuno â’r gweithle a symud ymlaen yno. Er gwaethaf cyflwyno deddfwriaeth bum mlynedd ar hugain yn ôl er mwyn mynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail anabledd sy’n gysylltiedig â chyflogaeth, mae pobl anabl ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith na phobl nad ydynt yn anabl.

“Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith fod yna wahaniaethu rhwng y rhywiau gyda menywod anabl hyd yn oed yn llai tebygol o gael eu cyflogi na dynion anabl, yn ogystal â phrofi bwlch cyflog mwy. Mae cyfres o lywodraethau wedi canolbwyntio ar wneud pobl anabl yn ‘barod ar gyfer waith’ yn hytrach na mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb strwythurol sy’n eithrio cymaint o bobl anabl o gymdeithas heb sôn am y gweithle. O ystyried y tebygolrwydd o ddiweithdra eang yn sgil cael gwared ar y cyfnod cloi yn raddol, mae’r adroddiad ‘Cymdeithas yw’r Anabledd’ yn arbennig o berthnasol ynghanol ofnau y bydd menywod anabl yng nghefn ciw hir iawn.

Rhian Davies
Prif Weithredwr Anabledd Cymru 
4th Jun 2020
“Society is the disability”: Chwarae Teg’s new research reveals the discrimination faced by disabled women in work
Post